Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia człowieka (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia człowieka (egzamin)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela akademickiego

Wykład - 30 h, konwersatorium - 30 h, 2 ECTS

Konsultacje i egzamin 5 h

liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 65 h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2,2


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury - 50 h

Przygotowanie się do egzaminu - 35 h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 85

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2,8


Sumaryczna liczba punktów ECTS 5


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne

W2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne

W3, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne

U1, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne

U2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne

U3, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne

K1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne

K2, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne

Pełny opis:

Celem przedmiotu (wykład oraz konwersatorium) jest przedstawienie głównych koncepcji człowieka w porządku historycznym aż po czasy współczesne, z uwzględnieniem typologii stanowisk zaproponowanej przez twórcę antropologii filozoficznej, Maxa Schelera, a także zwrócenie uwagi na dyskusje filozoficzne i problemy ujawniające się w rozumieniu fenomenu człowieka.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA (obowiązujące dla roczników rozpoczynających studia przed rokiem ak. 2019/2020)

Wiedza:

W1, zna miejsce antropologii filozoficznej w strukturze filozofii oraz jej relacje z naukami szczegółowymi. K_W01, H1A_W01

W2, zna podstawową terminologię z zakresu filozofii człowieka. K_W02, H1A_W02

W3, zna główne stanowiska systematyczne oraz historyczne i współczesne koncepcje z zakresu filozofii człowieka. K_W04, H1A_W04

Umiejętności:

U1, potrafi analizować teksty z zakresu filozofii człowieka. K_U01, H1A_U01

U2, potrafi formułować problemy, dobierać adekwatne do nich metody badawcze. K_U02, H1A_U02

U3, potrafi uzasadniać i argumentować, z wykorzystaniem poznanych koncepcji człowieka. K_U06, H1A_U06

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy filozoficznej oraz do jej uzupełniania i korekty. K_K01, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01

K2, jest gotów do uświadamiania sobie i innym europejskiego dziedzictwa filozoficznego. K_K05, H1A_K05

EFEKTY UCZENIA SIĘ (Obowiązujące od roku ak. 2019/2020)

Wiedza:

W1, zna w zaawansowanym stopniu miejsce antropologii filozoficznej w strukturze filozofii oraz jej relacje z naukami szczegółowymi K_W01, P6U_W, P6S_WG

W2, zna w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię z zakresu filozofii człowieka K_W02, P6U_W, P6S_WG

W3, zna w zaawansowanym stopniu główne stanowiska systematyczne oraz historyczne i współczesne koncepcje z zakresu filozofii człowieka K_W03, P6U_W, P6S_WG.

Umiejętności:

U1, potrafi analizować teksty z zakresu filozofii człowieka K_U02, P6U_U, PS6_UW

U2, potrafi formułować problemy, dobierać adekwatne do nich metody badawcze K_U04, P6U_U, P6S_UW

U3, potrafi uzasadniać i argumentować, z wykorzystaniem poznanych koncepcji człowieka K_U06, P6U_U, P6S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy filozoficznej oraz do jej uzupełniania i korekty K_K01, P6U_K, P6S_KK

K2, jest gotów do uświadamiania sobie i innym europejskiego dziedzictwa filozoficznego K_K02, P6U_K, P6S_KO, P6S_KK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Honorata Jakuszko, Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Jakuszko
Prowadzący grup: Honorata Jakuszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Jakuszko
Prowadzący grup: Honorata Jakuszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Maciej Czerkawski, Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch, Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)