Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium tekstów filozoficznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.150 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium tekstów filozoficznych
Jednostka: Zak. Hist. Filozofii Starożytnej i Średn
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka angielskiego

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 25,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 0,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

obecność na zajęciach

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

śródsemestralne pisemne testy kontrolne

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką procesu tłumaczenia anglojęzycznych tekstów filozoficznych na język polski. W trakcie zajęć studenci pracują ze wskazanymi uprzednio fragmentami anglojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu filozofii. Kładziony jest nacisk na zespołową pracę nad tłumaczeniem.

Literatura:

Arkadiusz Bełczyk, Poradnik tłumacza

Roman Kozierkiewicz, Slang, idiomy i modne słowa w biznesie. Słownik angielsko-polski

Efekty uczenia się:

W1 zna słownictwo właściwe dla podstawowych sytuacji komunikacyjnych

W2 zna podstawowe struktury gramatyczne

W3 zna podstawową terminologię wybranej dyscypliny filozoficznej w języku polskim i w języku obcym

U1 potrafi wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na tematy należące do kręgu jego zainteresowań zawodowych

U2 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obcojęzycznych tekstów pochodzących z wybranych szkół i kierunków filozoficznych

U3 przy tłumaczeniu obcojęzycznych tekstów filozoficznych poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną i adekwatnie definiuje pojęcia w języku polskim i obcym

U4 potrafi porozumiewać się z innymi na poziomie elementarnym w języku obcym w zakresie wybranych problemów filozoficznych

K1ma świadomość roli znajomości języka obcego w realizacji własnych celów i zainteresowań zawodowych

K2j est zorientowany na poszerzanie zakresu słownictwa i rozbudowywanie struktur gramatycznych

K3 w trakcie tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność planowania i organizacji pracy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.