Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.151
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30 h, 1 ECTS

Konsultacje i egzamin 15 h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 45

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 15

Przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Łączna liczba godzin niekontaktowych 45

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin ustny

W2, egzamin ustny

W3, egzamin ustny

U1, udział w dyskusji

U2, udział w dyskusji

U3, udział w dyskusji

K1, udział w dyskusji

K2, udział w dyskusji

Pełny opis:

Celem zajęć (wykładu) jest wprowadzenie studentów w problematykę historii aksjologii oraz terminologię współczesnej aksjologii zapoznanie z głównymi koncepcjami, dziedzinami i pojęciami aksjologii;

Literatura:

W. Stróżewski, Transcendentalia i wartości, [w:] tenże, Istnienie i wartośc, Kraków 1981.

H. Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum w świecie wartości, Wrocław 1975.

J. Lipiec, Swiat wartości, Kraków 2001.

L. Hostyński, Wartości utylitarne, Lublin 1998.

F. Brentano, O źródle poznania moralnego, tł. Cz. Porębski, Warszawa 1989.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna najważniejsze koncepcje aksjologiczne (neokantyzm, utylitaryzm, materialna etyka wartości, aksjologia polska i in.) K_W04; P7U_W; P7S_WG

W2, w pogłębionym stopniu charakteryzuje stanowiska poruszające problematykę wartości oraz wartościowania z różnych okresów filozofii: starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej K_W05; P7U_W; P7S_WG

W3, posiada pogłębioną wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru zagadnień aksjologicznych: moralnego, estetycznego, poznawczego, ekonomicznego, religijnego K_W08, K_W14; P7U_W; P7S_WG; P7S_WK

Umiejętności:

U1, potrafi ustalać miejsce wartości utylitarnych w kontekście wybranych hierarchii wartości oraz zaproponować i uzasadniać własną hierarchię wartości K_U01; P7U_U; P7S_UW

U2, potrafi diagnozować i omawiać wybrane problemy współczesnych konfliktów kulturowych o podłożu aksjologicznym K_U04; P7U_U; P7S_UW; P7S_UO

U3, potrafi zająć merytoryczne stanowisko w dyskusji poświęconej zagadnieniom teorii wartości, a w szczególności wartościowania K_U14; P7U_U; P7S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, docenia znaczenie poszczególnych koncepcji aksjologicznych w rozwiązywaniu aktualnych problemów aksjologicznych K_K03; P7U_K; P7S_KO

K2, docenia miejsce aksjologii w procesie kształcenia filozoficznego oraz pracy badawczej i analitycznej filozofa K_K05; P7U_K; P7S_KR

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Hostyński
Prowadzący grup: Lesław Hostyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Hostyński
Prowadzący grup: Lesław Hostyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Hostyński
Prowadzący grup: Lesław Hostyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Hostyński
Prowadzący grup: Lesław Hostyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Hostyński
Prowadzący grup: Lesław Hostyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Hostyński
Prowadzący grup: Lesław Hostyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)