Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna myśl religijna i ateistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.154
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna myśl religijna i ateistyczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a85cc0bce844049f8852b67a31bdd67f0%40thread.tacv2/conversations?groupId=9dbe3dd1-d714-48d7-9a16-a41d5dc22f92&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zalecana jest znajomość głównych stanowisk i podstawowej terminologii z zakresu ontologii, epistemologii i etyki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30 h, 1 ECTS

Konsultacje i zaliczenie 6 h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 36

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,2


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 8

Przygotowanie się do zaliczeń i egzaminu 8

Przygotowanie do zajęć 8

Łączna liczba godzin niekontaktowych 24

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 0.8


Sumaryczna liczba punktów ECTS 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1 - ocena ciągła; ocena udziału w dyskusjach, kolokwium zaliczeniowe

W2 - ocena ciągła; ocena udziału w dyskusjach,, kolokwium zaliczeniowe

W3 - ocena ciągła; ocena udziału w dyskusjach, kolokwium zaliczeniowe

U1 - ocena ciągła, ocena udziału w dyskusjach

U2 - ocena ciągła, ocena udziału w dyskusjach

U3 - ocena ciągła, ocena udziału w dyskusjach

K1 - ocena ciągła, ocena udziału w dyskusjach

K2 - - ocena ciągła, ocena udziału w dyskusjach

Pełny opis:

W trakcie zajęć opisuje się i poddaje dyskusji stan badań w odniesieniu do wybranych zagadnień z zakresu współczesnych: religioznawstwa i filozofii religii. Podejmowana problematyka obejmuje eksponowane tematy badań takie jak: definicja religii, doświadczenie religijne i mistyczne, fenomen wiary, a także współczesne koncepcje, stanowiące elementy doktryn religijnych: teizmu, teodycei i soteriologii. Ponadto, na zajęciach rozważa się filozoficzne i naukowe teorie powstania, kryzysu i upadku religii, a także uzasadnienia powoływane przez zwolenników ateizmu.

Literatura:

• Boyer, P., I człowiek stworzył bogów …Jak powstała religia?, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005

• Chorużyj, S., Filozofia i teologia : stare i nowe paradygmaty relacji, Elpis 12/21-22 (2010), 221-244

• Dziobkowski, B., Religia u Wittgensteina i Bubera, Przegląd Filozoficzny – Nowa seria R. 24: 2015, Nr 4 (96), s. 479-490

• Gutowski, P., Czym jest „nowy ateizm”? [w:] Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, [w:] red. M. Słomka, Lublin 2012, s. 7-45

• Harris, S., Duchowość bez religii, Galaktyka, Łódź 2014

• Herbut, ks.J., Filozofia religii: jej problematyka i jej odmiany, Filo-Sofija Nr 15 (2011/4), s. 911-917

• Łukasiewicz, D., Racjonalizacje cierpienia i zła w filozofii religii, Studia Religiologica 48 (3) 2015, s. 189–200

• Mikołejko, Z., Mity tradycjonalizmu integralnego. Julius Evola i kultura religijno-filozoficzna prawicy, IFiS PAN, Warszawa 1998

• Pepliński, M., Analityczna epistemologia religii ostatnich pięciu dekad, Filo-Sofija, Nr 15 (2011/4), s. 919-938

• Sawicka, J., Osobliwość empiryczna doświadczenia religijnego. William James i duchowy pragmatyzm, Idea XXIV, Białystok 2012

• Strzyżyński, P., Koncepcja wiary teistycznej w filozofii religii J. Hicka, UAM Poznań 2009

Ziemiński, I., Kryzys chrześcijaństwa z perspektywy filozofii religii, Filo-Sofija nr 25 (2014/2), s. 109-138

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową w zakresie filozofii religii K_W04, P7U_W, PS7_WG

W2, ma pogłębioną, szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach w zakresie myśli religijnej i ateistycznej, o jej znaczących przedstawicielach i ośrodkach badawczych, podejmowanej problematyce i stosowanej argumentacji K_W04, K_W06, , K_W07, P7U_W, PS7_WK

W3, ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei z zakresu filozofii religii i historycznej zmienności pojęć filozoficznych w obszarze badania religii K_W09, P7U_W, PS7_WG

Umiejętności:

U1, posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin religioznawczych i koncepcji filozoficzno-religijnych oraz tworzenia syntetycznych opracowań K_U04, P7U_U, P7S_UW

U2, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury, związanych z aktywnością religijną i krytyką religii K_U05, P7U_U, P7S_UK

U3, potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z zakresu współczesnej filozofii religii i ją popularyzować K_U08, P7U_U,

Kompetencje społeczne:

K1, posiada świadomość zakresu swej wiedzy i rozumie potrzebę jej pogłębiania K_K01, P7U_K, P7S_KK

K2, ma świadomość różnorodności dziedzictwa kulturowego ludzkości w dziedzinie filozofii, co sprzyja pogłębieniu zrozumienia specyfiki europejskiego dorobku kulturowego K_K02, P7U_K , P7S_KO, P7S_KK

K3, jest otwarty na poznawanie nowych idei religijnych i krytycznych wobec religii K_K06, P7U_K , P7S_KO, P7S_KK, P7S_KO, P7S_KK

K4, dostrzega rzeczowe związki między filozofią Wschodu i filozofią Zachodu, co sprzyja otwartości i tolerancji K_K02, P7U_K, P7S_KO, P7S_KK

K5, posiada świadomość zakresu swej wiedzy i rozumie potrzebę jej pogłębiania K_K01, P7U_K, P7S_KK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)