Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic writing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.186
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Academic writing
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2226,en.html
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość j. angielskiego

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)


Konwersatorium 15 h


Konsultacje i zaliczenie 3 h


Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 18 h
Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Studiowanie literatury 15h


Przygotowanie się do zaliczenia 15h


Łączna liczba godzin niekontaktowych 30 h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1: Weryfikacja wiedzy poprzez dyskusję podczas zajęć i pracę zaliczeniową.


W2: Weryfikacja wiedzy poprzez dyskusję podczas zajęć i pracę zaliczeniową


.
U1: Weryfikacja umiejętności poprzez dyskusję podczas zajęć i pracę zaliczeniową.


U2: Weryfikacja umiejętności poprzez dyskusję podczas zajęć i pracę zaliczeniową.

K1: Weryfikacja kompetencji poprzez dyskusję podczas zajęć.


K2: Weryfikacja kompetencji poprzez dyskusję podczas zajęć.

Pełny opis:

Celem zajęć "Academic writing" jest przygotowanie studentów do pisania tekstów naukowych dotyczących filozofii w języku angielskim. W ramach zajęć szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność posługiwania się współczesnym językiem angielskim w formie pisanej: podkreśla się znaczenie stosowanie idiomatycznego j. angielskiego i unikanie bezpośredniego przenoszenia konstrukcji z j.polskiego. Przekazywana jest wiedza dotycząca specjalistycznego słownictwa i zwrotów stosowanych w angielskich tekstach filozoficznych.

Literatura:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 15 h

Konsultacje i zaliczenie 3 h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 18 h

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 15h

Przygotowanie się do zaliczenia 15h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 30 h

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie:

Zasady pisania tekstów naukowych dotyczących filozofii w języku angielskim K_W13 K_W13 P7S_WK

Specyfikę języka i terminologii używanej w tekstach filozoficznych napisanych w języku angielskim, oraz możliwości jej zastosowania do pisania tekstów filozoficznych w języku angielskim K_W03 P7U_W P7S_WG

Absolwent potrafi

Sprawnie komunikować swoje poglądy w języku specjalistycznym w obszarze zagadnień dotyczących filozofii w ramach tekstów pisanych w j. angielskim K_U03, P7U_U P7S_UK, K_U12, P7U_U P7S_UK

Samodzielnie tworzyć w języku angielskim typowe prace pisemne z wykorzystaniem najważniejszych ujęć teoretycznych i odpowiednich źródeł P7U_U, P7U_U, P7S_UW, P7S_UK, , K_U12, P7U_U P7S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

Przekazywania innym wiedzy z dziedziny filozofii wraz z informowaniem o korzyściach związanych poznawaniem filozofii i filozofowaniem w tekstach naukowych napisanych w j. angielskim

K_K04, P7U_K P7S_KO, P7S_KK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Polak
Prowadzący grup: Grzegorz Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Polak
Prowadzący grup: Grzegorz Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)