Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia umysłu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.59 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia umysłu
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki z zakresu ontologii i epistemoogii

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia, łączna liczba godzin w semestrze:10

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 60

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

WKW5: egzamin ustny

Pełny opis:

Filozofia umysłu jest działem filozofii z pogranicza ontologii, epistemologii i antropologii. Choć czerpie z historii filozofii, w prezentowanym wykładzie, nie sprowadza się do przedstawienia historycznych koncepcji umysłu lecz realizuje próbę odpowiedzi na pytanie o „miejsce” umysłu w strukturze każdego podmiotu a szczególnie podmiotu ludzkiego. Jako dział filozofii realizuje całościowe podejście do zagadnienia a więc wymaga znajomości modelu filozofii, rozstrzygnięć ontologicznych oraz epistemologicznych. Fundamentalne znaczenie ma intencjonalny sposób istnienia treści umysłowych. W prezentowanym przeze mnie podejściu bardzo ważną rolę odgrywa „umiejscowienie” umysłu w strukturze podmiotu ludzkiego. Wymaga to przestawienia struktur motywacyjnych a także osobowościowych/tempera mentalnych wobec których umysł pełni określone funkcje. Mając wyodrębnioną funkcję umysłu przechodzę do analizy jego architektury czyli władz umysłowych. Każda z nich jest powiązana z działaniem i każda ma określoną specyfikę. Prezentowany wykład zakłada transgresyjno-ewolucyjną koncepcję człowieka a tym samym umysłu. Przestawiam też wszystkie alternatywy prezentowanego podejścia od platońskiego przez teistyczne na współczesnych dualizmach skończywszy.

Literatura:

J.Bremer, Wprowadzenie do filozofii umysłu, Warszawa 2010.

J.Seare, Umysł na nowo odkryty, Warszawa 1999.

D.Dennett, Kinds of minds, Basic books 1997.

S.Pinker, Jak działa umysł, Warszawa 2002

F.Dretske, Naturalizowanie umysłu, Warszawa 2004.

J.Kim, Umysł w świecie fizycznym, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

K_W02 W zaawansowanym stopniu podstawową terminologię filozoficzną. P6U_W

K_W07 Powiązania filozofii z innymi dyscyplinami dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza z takimi jak psychologia, socjologia, politologia i teologia P6U_W

K_U03 Poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną oraz adekwatnie definiować pojęcia.P6U_U

K_U04 Formułować i analizować podstawowe problemy filozoficzne, dobrać adekwatne do nich metody i narzędzia badawcze, a następnie opracować i zaprezentować wyniki badań.P6U_U

K_K01Krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej, uzupełniania jej, korzystania z różnych instytucjonalnych i indywidualnych źródeł jej wsparcia i korekty.P6U_K

1.Dysponuje funkcjonującym modelem filozofii w ramach którego ujęta jest problematyka umysłu.

2.Rozróżnia kategorie ontologiczne a w szczególności intencjonalny (subzystentny) sposób istnienia modalności umysłowych

3. Potrafi umiejscowić "umysł" w konstrukcji bytu ludzkiego.

4.Rozumie zależności między systemem motywacyjnym i realizacyjnym (umysłem).

5.Rozróżnia i charakteryzuje stanowiska w sporze o naturę umysłu.

6.Potrafi na wybranych przykładać podać wyjaśnienia zjawisk umysłowych

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mordka
Prowadzący grup: Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.