Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.60 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia współczesna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://bacon.umcs.lublin.pl/~psikora/?page_id=555
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość filozofii nowożytnej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

- Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

- Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 0,0

- Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 0,0

- Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 50,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin ustny, obecność na konwersatorium, aktywność podczas dyskusji

Pełny opis:

Treść przedmiotu obejmuje następujący zakres tematyczny:

I. Wprowadzenie. Kłopoty z cezurą i merytorycznymi „warunkami brzegowymi” filozofii współczesnej. Specyfika i kondycja filozofii w drugiej połowie XIX wieku.

II. Antymetafizyczny zwrot „po Heglu”: pozytywizm A. Comte’a, empiriokrytycyzm – E. Mach, R. Avenarius; drugi empiryzm brytyjski i utylitaryzm – J. S. Mill.

III. Filozofia życia. Filozofia życia i kultury W. Diltheya – filozofia jako światopogląd. Filozofia F. Nietzschego: nihilizm, krytyka religii i metafizyki, kwestia moralności i prawdy, życie jako wola mocy. Procesualizm i intuicjonizm H. Bergsona.

IV. Pragmatyzm. C. Peirce – pragmatyzm i realizm. W. James – prawda i metoda, empiryzm radykalny, pluralizm, filozofia religii. J. Dewey – naturalizm, instrumentalizm, aksjologia i filozofia wychowania.

V. Idealizm brytyjski. H. Bradley i neoheglizm.

VI. Neokantyzm marburski i badeński. H. Rickert, W. Windelband.

VII. Fenomenologia. Psychologizm F. Brentany i wpływ K. Twardowskiego na fenomenologię. Stanowisko E. Husserla – fenomenologia jako filozofia pierwsza, redukcja transcendentalna i ejdetyczna. Problem intencjonalności. M. Scheler – filozofia wartości i człowieka. R. Ingarden – fenomenologia a ontologia świata realnego.

VIII. Ontologia krytyczna N. Hartmanna.

IX. Egzystencjalizm. M. Heidegger – ontologia fundamentalna jako analityka Dasein i jego czasowości; J. P. Sartre – fenomenologia i dualizm ontologiczny, wolność versus Bóg; K. Jaspers – filozofia egzystencji i transcendentalizm.

X. Filozofia jako analiza języka – L. Wittgenstein.

XI. Hermeneutyka. Ewolucja od W. Dilthey’a do „późnego” M. Heideggera; hermeneutyka H-G. Gadamera i P. Ricoeura.

XII. Filozofia dialogu i personalizm. E. Levinas, M. Buber, E. Mounier, J. Tischner.

XIII. Filozofia analityczna. Kierunki i nurty, główne problemy i stanowiska: G. E. Moore i B. Russell i problem realizmu; W. Quine – naturalizacja epistemologii; P. Strawson – ontologia tego, co indywidualne; W. Sellars i „mit danych”; D. Davidson i zagadnienie schematu pojęciowego; J. McDowell – konceptualizm jako filozofia doświadczenia.

XIV. Neomarksizm/Postmarksizm. Szkoła frankfurcka – nowa krytyka kapitalizmu oraz komunistycznego autorytaryzmu; L. Althusser – filozofia i ideologia; S. Żiżek – marksizm i psychoanaliza oraz stare dylematy „nowej lewicy”.

XV. Postmodernizm. Krytyka metafizyki, rozumu, języka i podmiotu; relatywizm i pluralizm.

Literatura:

Literatura źródłowa jest podana na stronie: http://bacon.umcs.lublin.pl/~psikora/?page_id=555

Opracowania ogólne:

F. Copleston, Historia filozofii, tom VII, VIII oraz tom IX, Warszawa, wydania z lat: 1989, 1991 i 1995.

E. Gilson, T. Langan, A. A. Maurer, Historia filozofii współczesnej, Warszawa 1979.

T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, dwa tomy, Kraków 2009.

Filozofia współczesna, (red.) Z. Kuderowicz, tom I–II, Warszawa 2001.

E. Coreth, P. Ehlen, G. Haeffner, F. Ricken, Filozofia XX wieku, Kęty 2004.

H. Schnadelbach, Filozofia w Niemczech 1831-1933, Warszawa 1992.

R. Ingarden, Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963.

A. J. Ayer, Filozofia XX wieku, Warszawa 1997.

A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

01 posiada wiedzę na poziomie podstawowym o współczesnych poglądach filozoficznych (K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W09, H1A_W01, H1A_W02, H1A_W03, H1A_W06, H1A_W09, S1A_W04)

02 zna podstawowe argumenty występujące w dyskusjach między współczesnymi filozofiami (K_W03, K_W07, K_W09, H1A_W03, H1A_W07, H1A_W09, S1A_W04)

03 zna na poziomie podstawowym powiązania między ideami filozoficznymi a współczesną kulturą (K_W03, K_W05, H1A_W03, H1A_W05, S1A_W01, S1A_W04)

04 potrafi zrekonstruować na poziomie podstawowym współczesne poglądy filozoficzne (K_U02, K_U03, K_U04, K_U09, H1A_U02, H1A_U03, H1A_U04, H1A_U09, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U10)

05 umie sformułować najważniejsze argumenty występujące w filozofii współczesnej (K_U02, K_U06, K_U07, H1A_U02, H1A_U06, H1A_U07)

06 potrafi przedstawić w zarysie zależności między współczesną filozofią i kulturą (K_U05, K_W09, H1A_U05, H1A_W09, S1A_U08)

07 zachowuje szacunek i krytycyzm wobec pluralizmu współczesnych światopoglądów (K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, H1A_K02, H1A_K04, H1A_K05, H1A_K06, S1A_K02, S1A_K04, S1A_K06, S1A_K07)

08 przejawia gotowość do poznawania i analizy nowych idei (K_K01, K_K06, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01, S1A_K06, S1A_K07)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Jakuszko
Prowadzący grup: Honorata Jakuszko, Miłosz Kudela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sikora
Prowadzący grup: Paweł Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.