Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ontologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.74
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ontologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af760f62d2c2e4f62880050a41ba20e98%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=72aa3d63-376a-451f-b385-8d5284b944e2&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30h, konwersatorium 30h, 2 ECTS

Konsultacje i egzamin 10h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 70h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2,4


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 40h

Przygotowanie się do egzaminu 40h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 80h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2,6

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5


Zajecia prowadzone w roku akademickim 2020/2021 w 100% on-line - Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af760f62d2c2e4f62880050a41ba20e98%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=72aa3d63-376a-451f-b385-8d5284b944e2&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2bSposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin pisemny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie pisemne

W2, egzamin pisemny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie pisemne

W3, egzamin pisemny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie pisemne

W4, egzamin pisemny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie pisemne

U1, egzamin pisemny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie pisemne

U2, egzamin pisemny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie pisemne

U3, egzamin pisemny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie pisemne

K1, egzamin pisemny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie pisemne

K2, egzamin pisemny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie pisemne


Pełny opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami, pojęciami i zagadnieniami ontologii. Ukazany jest związek tradycyjnej problematyki ontologicznej z nauką współczesną oraz nowe problemy ontologiczne implikowane przez nauki przyrodnicze.

Literatura:

S. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, Wydawnictwo UAM, Kraków 2011.

M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagad-nień i kierunków, PWN, Warszawa 1989 (Część II „Ontologia”).

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania, metafizyka (Część II „Metafizyka”), Czytelnik, Warszawa 1983.

T. Czeżowski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Wy-dawnictwo Antyk, Kęty 2004.

Z. Cackowski, Zasadnicze zagadnienia filozofii, KiW, Warszawa 1989 (Część II „Ontologia”).

R. Ingarden, Spór o istnienie świata. t. 1, Ontologia egzystencjalna, PWN, Warszawa 1987.

W. Stróżewski, Ontologia, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

M. Hempoliński (red.), Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna w zaawansowanym stopniu podstawowe koncepcje uprawiania metafizyki i ontologii oraz ich powiązania z naukowymi i pozanaukowymi formami refleksji i działalności kulturotwórczej: religią, sztuką, mitem i przekonaniami światopoglądowymi K_W01, P6U_W, P6S_WG

W2, zna w zawansowanym stopniu i rozumie główne spory w starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej ontologii: o strukturę świata realnego, charakter zachodzących w świecie powiązań przyczynowych, materialnych, formalnych i celowych, o naturę czasu i przestrzeni, o rolę nauk przyrodniczych i społecznych w ukształtowaniu się współczesnego rozumienia sporów w metafizyce i ontologii K_W01, K_W02, K_W04, P6U_W, P6S_WG

W3, zna zaawansowaną terminologię ontologiczną oraz wie jak się nią posłużyć w sporze na zadany do dyskusji temat K_W01, K_W04, P6U_W, P6S_WG, K_W05, P6U_W, P6S_WG

W4, zna w zaawansowanym stopniu szczegółowe zapatrywania metafizyczne czołowych filozofów europejskich, główne argumenty przytaczane na ich poparcie oraz wysuwane w sporze z nimi K_W01, K_W02, K_W04, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi sformułować i przeanalizować problem z obszaru metafizyki klasycznej i nowożytnej ontologii; jest przygotowany do udziału w prowadzeniu badań K_U01, K_U02, P6U_U, P6S_UW

U2, potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zagadnień ontologicznych, jasno formułować swoje stanowisko, przytaczać na jego poparcie argumenty i odnosić się krytycznie do wysuwanych kontrargumentów K_U04, P6U_U, P6S_UK

U3, potrafi przygotować konspekt lektur i wykładów, prace pisemne oraz wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z obszaru klasycznej i nowożytnej ontologii K_U06, P6U_U, P6S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, umie odróżnić pytania z filozoficznego punktu widzenia trywialne lub nieistotne od nietrywialnych i istotnych K_K05, P6U_K, P6S_KR

117

K2. docenia wartość intelektualnego wkładu filozofii klasycznej i nowożytnej w ukształtowanie głównych paradygmatów filozofii współczesnej K_K04, P6U_K, P6S_KO

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jusiak
Prowadzący grup: Janusz Jusiak, Miłosz Kudela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jusiak
Prowadzący grup: Janusz Jusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik, Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik, Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik, Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0