Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.83
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15h, konwersatorium 15h, 1 ECTS

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się do ćwiczeń: 10

Studiowanie literatury: 20

Łączna liczba godzin niekontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć

W2, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć

W3, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć

U1, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć

U2, ocena udziału w dyskusjach, ocena bieżącego przygotowania do zajęć

U3, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć

K1, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć

K2, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć

K3, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć

Pełny opis:

Wybrane koncepcje i problemy poruszane w teorii i badaniach socjologicznych, z uwzględnieniem klasyków (Mead, Durkheim, Weber, Goffman), współczesnych koncepcji (Merton, Bourdieu, etnometdologie) oraz podstaw badań ilościowych i jakościowych.

Literatura:

Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, PWN, Warszawa 2007.

• Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, tłum. Lotar Rasiński, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2003.

• Bourdieu P. oraz L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

• Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 i in wydania.

• Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

• Szacki J., Historia myśli socjologicznej (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2002.

• Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

• Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998

• Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 1988.

• Fromm E., Ucieczka od wolności, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1978.

• Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2006.

• Ritzer, G., Makdonaldyzacja społeczeństwa (Wydanie na nowy wiek), Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2003.

• Socjologia. Lektury, pod red. P. Sztompki i M. Kuci, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

• Współczesne teorie socjologiczne, t. 1 i 2, wybór i opracowanie A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe SCOLAR, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA (obowiązują dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem ak. 2019/2020):

Wiedza:

W1, zna w podstawowym stopniu stanowiska w odniesieniu do relacji między filozofią i socjologią, rozumie miejsce socjologii wśród nauk społecznych i w społecznym ładzie nowoczesności K_W05, H1A_W05, S1A_W01, S1A_W04

W2, zna w podstawowym stopniu zasadnicze pojęcia analizy życia społecznego, definicje społeczeństwa i koncepcje jego struktury, rodzaje instytucji społecznych oraz współczesne wybrane teorie socjologiczne K_W03, H1A_W03, S1A_W04

W3, zna i rozumie wpływ filozofii na życie społeczne K_W10, H1A_W10, S1A_W08, S1A_W05

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, analizować i rzetelnie wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z obszaru socjologii K_U01, H1A_U01

U2, potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zagadnień społecznych, formułując w jasny sposób swoje stanowisko, podając argumenty, zachowując postawę otwartą na krytykę K_U06, H1A_U06

U3, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu socjologii, nauk społecznych, a także rozwijać swoje umiejętności badawcze K_U03, H1A_U03, SA1_U06; SA1_U07; SA1_U08

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do uczestnictwa w życiu społecznym, do uczestnictwa w dyskusji dotyczących istotnych współczesnych dylematów społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych K_K06, H1A_K06, S1A_K07, S1A_K06

K2, jest zdolny do samodzielnego, krytycznego myślenia; jest świadomy środowiska społecznego, w którym żyje K_K02, H1A_K02, S1A_K02

EFEKTY UCZENIA SIĘ (obowiązują od roku. ak. 2019/2020):

Wiedza:

W1, zna w zaawansowanym stopniu stanowiska w odniesieniu do relacji między filozofią i socjologią, rozumie miejsce socjologii wśród nauk społecznych i w społecznym ładzie nowoczesności K_W07, P6U_W, P6S_WG

W2, zna w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia analizy życia społecznego, definicje społeczeństwa i koncepcje jego struktury, rodzaje instytucji społecznych oraz współczesne wybrane teorie socjologiczne K_W08, P6U_W, P6S_WK

W3, zna i rozumie wpływ filozofii na życie społeczne K_W09, P6U_W, P6S_WK

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, analizować i rzetelnie wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z obszaru socjologii K_U01, P6U_U, PS6_UW

U2, potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zagadnień społecznych, formułując w jasny sposób swoje stanowisko, podając argumenty, zachowując postawę otwartą na krytykę K_U05, K_U06, P6U_U, P6S_UK

U3, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu socjologii, nauk społecznych, a także rozwijać swoje umiejętności badawcze K_U09, P6U_U, P6S_UW

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do uczestnictwa w życiu społecznym, do uczestnictwa w dyskusji dotyczących istotnych współczesnych dylematów społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych K_K03, P6U_K, P6S_KO

K2, jest zdolny do samodzielnego, krytycznego myślenia; jest świadomy środowiska społecznego, w którym żyje K_K06, K_K01, P6U_K, P6S_KO, P6S_KK

K3, jest zdolny do współdziałania i pracy w grupie, potrafi organizować i planować pracę w zespole, jest przygotowany do przestrzegania zasad etyki zawodowej K_K05, P6U_K, P6S_KR

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kołtun
Prowadzący grup: Aleksandra Kołtun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)