Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy nowożytny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.92 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy nowożytny
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8013
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

1. Podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki II języka.


2. Umiejętność prostej wypowiedzi ustnej i pisemnej w II języku.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela akademickiego:

■ Konsultacje (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

■ Zajęcia dydaktyczne (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 35

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

■ Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

■ Przygotowanie się do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

■ Studiowanie literatury (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 35.

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1-W3, U1 , K1-K3 ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne, obecność na zajęciach, ciągła ocena (bieżące

przygotowanie do zajęć i aktywność), śródsemestralne pisemne testy kontrolne, śródsemestralne

ustne kolokwia.

Pełny opis:

1. Zagadnienia z życia codziennego: zakupy, uprawianie sportów, ulubiona muzyka, przebieg dnia,sprzęty domowe, urządzenie mieszkania, składanie życzeń, święta, prezenty świąteczne

2. Redagowanie tekstów z zastosowaniem wiadomości gramatycznych i leksykalnych.

3. Podróże

Literatura:

Infos 1B, Pearson, 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą tematów powiązanych z prezentacją własnej osoby, swojego otoczenia oraz problemami współczesnego świata.

W2. Ma świadomość roli znajomości języka obcego w realizacji własnych celów i zainteresowań zawodowych

W3.Ma wiedzę zgodną z wymaganiami określonymi dla poziomu A2 , dysponuje niezbędnym zasobem słownictwa oraz struktur gramatycznych w zakresie tematyki studiów.

Umiejętności

U1. Rozumie i potrafi stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować wypowiedzi.

Kompetencje społeczne:

K1. Wykazuje aktywną postawę w doskonaleniu kompetencji językowych

K2. Aktywnie pracuje w parze/grupie.

K3. Z szacunkiem odnosi się do różnic kulturowych i tradycji różnych narodów

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Mizera
Prowadzący grup: Ludmiła Kędzierska, Tomasz Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Mizera
Prowadzący grup: Tomasz Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wójcik
Prowadzący grup: Piotr Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.