Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.93
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Seminarium (semestr zimowy):

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Seminarium 30h, 1 ECTS

Konsultacje i zaliczenie 3h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 33h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 100

Przygotowanie się do zaliczenia 17

Łączna liczba godzin niekontaktowych 117

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 3,9

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5
Seminarium (semestr letni):

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Seminarium 30h, 1 ECTS

Konsultacje i zaliczenie 3h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 33h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 100

Przygotowanie się do zaliczenia 17

Łączna liczba godzin niekontaktowych 117

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 3,9

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, praca pisemna, dyskusja

W2, praca pisemna, dyskusja

W3, praca pisemna, dyskusja

U1, praca pisemna, dyskusja

U2, praca pisemna, dyskusja

U3, praca pisemna, dyskusja

K1, praca pisemna, dyskusja

K2, praca pisemna, dyskusja

K3, praca pisemna, dyskusja

Pełny opis:

Cel zajęć: przyswojenie przez studentów zasad warsztatu i metodyki pracy dyplomowej, przeprowadzenie badań własnych, opracowanie rozdziałów pracy. Celem seminarium jest również przygotowanie – w drodze grupowej dyskusji oraz indywidualnych konsultacji z promotorem – pracy licencjackiej.

Literatura:

Literatura do przedmiotu ustalana jest indywidualnie w przypadku każdego prowadzącego seminarium i tematu pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA (obowiązują dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem ak. 2019/2020)

Wiedza:

W1, ma w podstawowym stopniu uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu zagadnień stanowiących przedmiot seminarium, w tym najnowszych osiągnięć K_W01, H1A_W01

W2, ma wiedzę na temat poprawnych sposobów argumentacji przy uzasadnianiu formułowanych poglądów; dysponuje w zaawansowanym stopniu wiedzą na temat metod analizy różnorakich elementów kultury K_W07, H1A_W07

W3, zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_W08, H1A_W08, S1A_W10

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje, stosownie do problematyki seminarium K_U01, H1A_U01

U2, potrafi postawić problem teoretyczny, dokonać jego analizy, sformułować jego rozwiązanie, poddać pod dyskusję, we współpracy z promotorem i innymi uczestnikami seminarium –stosownie do problematyki seminarium K_U02, H1A_U02

U3, potrafi przedstawić wyniki swoich badań w wystąpieniach ustnych oraz pracach pisemnych, w tym w pracy licencjackiej K_U08, H1A_U08, S1A_U09

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji; docenia wartość pracy grupowej K_K01, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01, K_K02, H1A_K02, S1A_K02

K2, akceptuje potrzebę przestrzegania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_K04, H1A_K04, S1A_K04

K3,docenia oraz rozumie wartość i potrzebę przyjmowania postaw zindywidualizowanych i twórczych oraz promujących przedsiębiorczość K_K06, H1A_K06, S1A_K07, S1A_K0

EFEKTY UCZENIA SIĘ (obowiązują dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku ak. 2019/2020)

Wiedza:

W1, ma w zaawansowanym stopniu uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu zagadnień stanowiących przedmiot seminarium, w tym najnowszych osiągnięć, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, P6U_W, P6S_WG

W2, ma wiedzę na temat poprawnych sposobów argumentacji przy uzasadnianiu formułowanych poglądów; dysponuje w zaawansowanym stopniu wiedzą na temat metod analizy różnorakich elementów kultury K_W06, K_W05, P6U_W, P6S_WG, P6S_WK

W3, zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_W12, K_W13, P6U_W, P6S_WK

66

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje, stosownie do problematyki seminarium K_U01, P6U_U, P6S_UW

U2, potrafi postawić problem teoretyczny, dokonać jego analizy, sformułować jego rozwiązanie, poddać pod dyskusję, we współpracy z promotorem i innymi uczestnikami seminarium – stosownie do problematyki seminarium K_U04, K_U13, P6U_U, P6S_UW, P6S_UO, P6S_K

U3, potrafi przedstawić wyniki swoich badań w wystąpieniach ustnych oraz pracach pisemnych, w tym w pracy licencjackiej, K_U07, P6U_U, P6S_UW, P6S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji; docenia wartość pracy grupowej K_K01, P6U_K, P6S_KK

K2, akceptuje potrzebę przestrzegania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_K05, P6U_K, P6S_KR

K3, docenia oraz rozumie wartość i potrzebę przyjmowania postaw zindywidualizowanych i twórczych oraz

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Baczewska-Ciupak, Paweł Bytniewski, Lesław Hostyński, Paweł Sikora, Jolanta Świderek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Baczewska-Ciupak, Paweł Bytniewski, Lesław Hostyński, Paweł Sikora, Jolanta Świderek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Honorata Jakuszko, Krzysztof Kosior, Cezary Mordka, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Honorata Jakuszko, Krzysztof Kosior, Cezary Mordka, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lesław Hostyński, Honorata Jakuszko, Krzysztof Kosior, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lesław Hostyński, Honorata Jakuszko, Krzysztof Kosior, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Cezary Mordka, Krzysztof Rojek, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Cezary Mordka, Krzysztof Rojek, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lesław Hostyński, Leszek Kopciuch, Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk, Cezary Mordka, Krzysztof Rojek, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lesław Hostyński, Leszek Kopciuch, Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk, Cezary Mordka, Krzysztof Rojek, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)