Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań jakościowych poznania i wiedzy (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FMBJ-K-Z-2S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań jakościowych poznania i wiedzy (fakultet)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

[K_W02] aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, obecności na zajęciach

[K_W03] aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, obecności na zajęciach

[K_W13] aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, obecności na zajęciach

[K_W15] aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, obecności na zajęciach, przygotowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego

[K_W17] aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, obecności na zajęciach, przygotowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego

[K_U05] aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, obecności na zajęciach, przygotowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego

[K_U10] aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, obecności na zajęciach, przygotowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego

[K_U13] aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, obecności na zajęciach, przygotowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego

[K_U16] aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, obecności na zajęciach, przygotowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego

[K_K02] aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, obecności na zajęciach, przygotowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego

[K_K04] aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, obecności na zajęciach, przygotowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego

[K_K07] aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, obecności na zajęciach, przygotowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego


Skrócony opis:

Praktyczny warsztat badawczy obejmujący szereg metod jakościowych wykorzystywanych w badaniach społecznych, w szczególności badaniach procesów poznawczych i wiedzy. W ramach fakultetu zapoznamy się z koncepcją rozproszonego poznania, a następnie wspólnie zaprojektujemy i przeprowadzimy pilotażowe badanie społeczne zgodne z założeniami tzw. etnografii poznawczej cognitive ethnography). Zasadnicza część zajęć będzie polegała na omówieniu i przećwiczeniu poszczególnych etapów badawczych, począwszy od wyboru problemu badawczego i terenu, poprzez konkretne techniki zbierania danych (obserwacje, wywiady na wpół ustrukturyzowane i pogłębione, rozmowy swobodne, dokumentacja fotograficzna), metody analizy danych (kodowanie tekstów i materiałów wizualnych oraz pisanie not badawczych), aż po wyciąganie wniosków i raportowanie.

Pełny opis:

Praktyczny warsztat badawczy obejmujący szereg metod jakościowych wykorzystywanych w badaniach społecznych, w szczególności badaniach procesów poznawczych i wiedzy. W ramach fakultetu zapoznamy się z koncepcją rozproszonego poznania, a następnie wspólnie zaprojektujemy i przeprowadzimy pilotażowe badanie społeczne zgodne z założeniami tzw. etnografii poznawczej cognitive ethnography). Zasadnicza część zajęć będzie polegała na omówieniu i przećwiczeniu poszczególnych etapów badawczych, począwszy od wyboru problemu badawczego i terenu, poprzez konkretne techniki zbierania danych (obserwacje, wywiady na wpół ustrukturyzowane i pogłębione, rozmowy swobodne, dokumentacja fotograficzna), metody analizy danych (kodowanie tekstów i materiałów wizualnych oraz pisanie not badawczych), aż po wyciąganie wniosków i raportowanie. Część zajęć odbędzie się poza salą wykładową, w wybranym wspólnie terenie badawczym. Fakultet ma dać możliwość nauczenia się, jak samodzielnie przeprowadzić nieskomplikowane badanie jakościowe metodą etnografii poznawczej.

Literatura:

Afeltowicz, Ł. 2012. Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Alač, M., E. Hutchins. 2004. I See What You Are Saying: Action as Cognition in fMRI Brain Mapping Practice. “Journal of Cognition and Culture” 4(3-4): 629-661.

Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick U. 2010. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hollan, J., Hutchins, E., & Kirsh, D. (2001). Distributed Cognition: Toward a New Foundation for Human-Computer Interaction Research. In J. M. Carroll (Ed.), Human-Computer Interaction in the New Millennium. NY: ACM Press.

Hutchins, E. (1995). Cognition in the Wild. Cambridge, MA: The MIT Press.

Jemielniak, D. (red.). 2012. Badania jakościowe, podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Williams, R. F. (2006). Using cognitive ethnography to study instruction. „Proceedings of the 7th International Conference of the Learning Sciences”. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Zahorodna, K. 2015. Problem reprezentacji umysłowych w rozszerzonych systemach poznawczych. Wrocław: Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”.

Efekty uczenia się:

[K_W02] zna specyfikę kognitywistyki wynikającą z jej interdyscyplinarnego charakteru

[K_W03] zna przedmiot badań dyscyplin kognitywistycznych (filozofii umysłu, psychologii poznawczej, neuronauki poznawczej, semiotyki poznawczej, językoznawstwa kognitywnego), tj. umysł i mózg jako naturalne systemy poznawcze oraz zachodzące w nich procesy poznawcze.

[K_W13] Zna podstawowe nurty badań kognitywistycznych, charakteryzuje stopień ich zaawansowania osiągnięcia i zastosowania;

[K_W15] Zna podstawowe metody badań naukowych oraz ogólne metody badań w ramach nauk kognitywnych.

[K_W17] Wylicza specyficzne metody badań dla poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych.

[K_U05] Umie sformułować problem badawczy, wskazać przykładowe rozwiązania, opracować i zaprezentować wyniki.

[K_U10] Dostrzega związki pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami kognitywistycznymi, ich terminologią, problematyką i metodami badawczymi.

[K_U13] Ujmuje procesy poznawcze jako problemy interdyscyplinarne.

[K_U16] Prezentuje swoje stanowisko w postaci pracy pisemnej, wystąpienia ustnego wspartego prezentacją lub posterem, w języku polskim oraz podstawowym dla kognitywistyki języku angielskim.

[K_K02] Jest zorientowany na komunikację z otoczeniem: przekazywanie zdobytej wiedzy i przyswajanie nowej, w tym aktywnie uczestniczy w debacie naukowej.

[K_K04] Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu (m.in. przez środki masowego przekazu) informacji o osiągnięciach swojej dziedziny.

[K_K07] Ma świadomość społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kołtun
Prowadzący grup: Aleksandra Kołtun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)