Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja wydarzeń kulturalno-naukowych i promocyjnych (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FOWK-FG-19L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja wydarzeń kulturalno-naukowych i promocyjnych (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety IF sem. letni 2018/19
Wykłady ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30h konwersatoriów - 3 pkt ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką organizacji wydarzeń o różnym zasięgu w środowisku uczelnianym. Studenci dowiedzą się, jakie obowiązki spoczywają na organizatorze wydarzeń mniejszych oraz tych o charakterze masowym. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani ponadto z obowiązującą dokumentacją: zgody na organizację wydarzenia; dofinansowania; umowy sponsorskie; kosztorysy; sprawozdania; wnioski; protokoły; zamówienia etc. Zostaną im przedstawione zasady tworzenia takiej dokumentacji, obowiązujące przepisy oraz inne czynniki, mające istotny wpływ na proces organizacyjny. Konwersatoryjna część zajęć obejmować będzie również analizę oraz sposoby rozwiązywania typowych problemów, z jakimi spotyka się grupa organizacyjna. Przedstawione zostaną również inne zasady pracy w grupie, m. in. podział obowiązków, narzędzia ułatwiające komunikację.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką organizacji wydarzeń o różnym zasięgu w środowisku uczelnianym. Studenci dowiedzą się, jakie obowiązki spoczywają na organizatorze wydarzeń mniejszych oraz tych o charakterze masowym. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani ponadto z obowiązującą dokumentacją: zgody na organizację wydarzenia; dofinansowania; umowy sponsorskie; kosztorysy; sprawozdania; wnioski; protokoły; zamówienia etc. Zostaną im przedstawione zasady tworzenia takiej dokumentacji, obowiązujące przepisy oraz inne czynniki, mające istotny wpływ na proces organizacyjny. Konwersatoryjna część zajęć obejmować będzie również analizę oraz sposoby rozwiązywania typowych problemów, z jakimi spotyka się grupa organizacyjna.

Przedstawione zostaną również inne zasady pracy w grupie, m. in. podział obowiązków, narzędzia ułatwiające komunikację. Uzyskane w ramach zajęć wiedza i kompetencje uposażą studenta w umiejętności organizacyjne wydarzeń o charakterze kulturalno-naukowym (ogólnopolskie i lokalne konferencje studenckie) oraz promocyjnym (np. "Dzień kreatywności").

Literatura:

Lektura i analiza aktualnie obowiązujących w danym roku akademickim aktów prawnych i umów dotyczących w szczególności:

-wymagań niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalno-naukowych i promocyjnych w zależności od instytucji organizującej;

-dokumentacji zamówień publicznych;

-przygotowywania i realizacji dokumentacji finansowej (regulaminy, pouczenia, procedury);

-wybranej dokumentacji technicznej towarzyszącej powyższym zagadnieniom.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

K_W03, P6S_W, P6S_WG

w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie istotnych instytucji dotyczących życia społeczno-kulturowego i sfery publicznej w wymiarze krajowym

K_W05, P6U_W, P6S_WG

w zaawansowanym stopniu psychologiczne zasady inspirowania i rozwijania aktywności organizacyjnej w przestrzeni indywidualnej oraz społecznej

K_W09, P6U_W, P6S_WK

specyfikę lokalnych instytucji o działalności edukacyjno-kulturalno-promocyjnej, zasady partycypacji w nich oraz inne zasady związane z partycypacją grupy w zorganizowanych wydarzeniach na różną skalę

K_W11, P6U_W, P6S_WK

podstawowe zasady efektywnego wykorzystywania najnowszych technologii informatycznych w inicjowaniu, rozwijaniu i moderowaniu różnych form działalności organizacyjnej

Student potrafi:

K_U06, P6U_U, P6S_UK

przygotować dokumentację formalną w języku polskim i dotyczącą samodzielnie zainicjowanego wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym w zakresie jego organizacji i promocji

K_U07, P6U_U, P6S_UO

samodzielnie planować i organizować pracę, zarówno własną, jak i zespołową, przed i w trakcie realizacji różnych przedsięwzięć organizacyjnych

K_U08, P6U_UP, 6S_UO

współpracować z grupą organizującą wydarzenia o charakterze edukacyjno-kulturowym i promocyjnym oraz przyjmować w niej różne role

Student jest gotów do:

K_K03, P6U_K, P6S_KO

aktywnego udziału w różnego zakresu oddolnych inicjatywach społecznych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi z zakresu technologii informatycznych, a także do partycypacji w działaniach kulturalno-edukacyjnych i promocyjnych służących rozpoznaniu i realizacji różnych form interesu publicznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)