Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Python Programming, part 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FPP-20L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Python Programming, part 1
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. letni 2019/20
Strona przedmiotu: http://bacon.umcs.lublin.pl/~pgiza/zajecia/fakultety/python-programming-1-sem-i
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic computer skills

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

(tylko po angielsku) Final practical test.

Active participation in labs and preparing homeworks.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Basic characteristics of Python programming language, its scope of application, and specific features. Installation and usage of Python: Python interpreter, the built-in simple Integrated De-bugging Environment – Idle, and more advanced, professional, open source IDE – Eric/Spyder. Python introduction: keywords, identifiers, statements, comments, variables, data types, operators, in-put, and output. Python flow control (loops), Python functions (function definitions, recursion, anonymous functions, globals and locals, modules and packages). Writing simple programs to illustrate basics and somewhat larger projects to solve practical problems and to illustrate mod-ules/packages methodology.

Literatura: (tylko po angielsku)

See: the course's website.

Efekty uczenia się:

Zna podstawową terminologię programistyczną (K_W04)

Zna składnię i semantykę języka programowania Python (K_W20)

Umie rozwiązać prosty problem programistyczny przed dobór odpowiednich konstrukcji języka programowania (K_U18)

Potrafi posługiwać się dostępnym środowiskiem programistycznym (K_U17)

Umie dobrać znany sobie algorytm do rozwiązania postawionego problemu (K_U15)

Umie wykorzystać dokumentację języka programowania Python do pozyskania informacji niezbędnych do rozwiązania problemu (K_K01)

Potrafi twórczo rozwiązywać stawiane problemy programistyczne (K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)