Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia reklamy - wybrane zagadnienia (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FPR-L-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia reklamy - wybrane zagadnienia (fakultet)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie
Zajęcia fakultatywne dla Kognitywistyki I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)


Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 20


Łączna liczba godzin niekontaktowych 30


Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny w formie testu: W1, W2,

Udział w dyskusji: U3, U4, U5, U6, U7, K 10

Skrócony opis:

Wykład jest przeznaczony w szczególności dla studentów kreatywności społecznej. Podczas zajęć studenci zapoznają się z psychologicznymi mechanizmami odbioru reklamy oraz regułami dotyczącymi konstrukcji komunikatu reklamowego pod kątem jego skuteczności oddziaływania na odbiorcę. Tematyka podejmowana podczas zajęć dotyczy zasad tworzenia i oddziaływania reklamy w oparciu o prawa spostrzegania, uwagę, procesy świadome i nieświadome, pamięć, niewerbalne elementy w reklamie i sposoby ich oddziaływania na odbiorcę, znaczenia emocji oraz motywacji w odbiorze reklamy.

Literatura:

1. Doliński, D. (1998). Psychologia reklamy. Wrocław: Agencja Reklamowa Aida s.c.

2. Jachnis, A. Terelak, J.F. (1998). Psychologia konsumenta i reklamy. Bydgoszcz: Oficyna

Wydawnicza Branta.

3. Falkowski, A., Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP.

4. Doliński, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.

5. Bernstein, D. (2005). Billboard!. Reklama otwartej przestrzeni. Warszawa: PWN.

6. Kuśpit, M. (2010). Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej. Lublin:

Wydawnictwo UMCS

Efekty uczenia się:

W1: Student, który zaliczył moduł, definiuje podstawowe pojęcia z zakresu psychologii reklamy

W:2 określa teorie i koncepcje psychologiczne wykorzystywane w psychologii reklamy

U3: określa znaczenie procesów poznawczych oraz emocji i motywacji w procesie odbioru

reklamy

U4: dostrzega i analizuje zjawiska psychologiczne i psychiczne funkcjonowania człowieka w procesie odbioru komunikatu reklamowego

U5: swobodnie posługuje się pojęciami z zakresu psychologii mediów i reklamy

U6: potrafi skonstruować komunikat reklamowy uwzględniając mechanizmy psychologiczne funkcjonowania człowieka i różnice między jej odbiorcami

U7: potrafi ocenić przydatność różnorodnych narzędzi i procedur badań wykorzystywanych w psychologii reklamy.

K10: wykorzystuje reguły dotyczące konstrukcji komunikatu reklamowego pod kątem jego skuteczności oddziaływania na odbiorcę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kuśpit
Prowadzący grup: Małgorzata Kuśpit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)