Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zdrowie w społeczności lokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FSZ/FAK21L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowie w społeczności lokalnej
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Ćwiczenia: 30

Konsultacje: 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się do ćwiczeń (w tym studiowanie literatury): 20

Przygotowanie się do zaliczenia: 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie na podstawie ustnej odpowiedzi na pytania i prezentacji projektu zaliczeniowego: K_W01,K_U01, K_U06.

Pełny opis:

Zdrowie jednostki zależy w dużym stopniu od jej stylu życia. Jednak to co nazywamy

prozdrowotnymi zachowaniami nie zależy tylko od naszej wiedzy oraz „silnej woli”. Badania

wskazują, że nie wystarczy poinformować ludzi, co jest zdrowe a co nie, ponieważ prozdrowotne

zachowanie pojawi się dopiero w sprzyjającym mu środowisku. Jeśli chcemy sprawić by ludzie byli

zdrowsi nie możemy ograniczyć się do działań edukacyjnych, ale przede wszystkim uczynić ich

otoczenie społeczne i fizyczne bardziej zdrowym.

Celem fakultetu jest:

• nabycie przez studentów wiedzy o społecznych determinantach zdrowia, oraz narzędziach

polityki zdrowotnej możliwych do zastosowania na poziomie społeczności lokalnej,

• badania diagnozujące potrzeby zdrowotne w społeczności lokalnej,

• badania usług zdrowotnych,

• programy promocji zdrowia,

Wyposażony w taką wiedzę i umiejętności socjolog może pełnić różne funkcje: badacza potrzeb,

usług i polityk zdrowotnych, specjalisty kształtującego lokalne polityki zdrowotne, czy animatora

projektów promujących zdrowie. Fakultet jest komplementarny do obligatoryjnego wykładu

„Socjologia zdrowia, choroby i medycyny”.

Literatura:

Jan Domaradzki – O definicjach zdrowia. Folia Medica Lodziensia, 2013, 40(1), 5-29.

Editorial – What is Health? The ability to adapt. Lancet.

Bohdan Skrzypczak, Metoda animacji społecznej – zasadnicze aspekty praktyki edukacyjnej w:

Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, CAL, Warszawa 2006.

Magdalena Zarzeczna-Baran - Potrzeby zdrowotne

Nina Kooll, Raif Schwarzer, „Prawdziwych przyjaciół..." Wsparcie społeczne, stres, choroba i śmierć.

[w:] Wsparcie społeczne, stres, zdrowie. Helena Sęk, Roman Cieślak (red.), Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2005.

Puchalski K., Korzeniowska E., Dlaczego nie dbamy o własne zdrowie. Rola potocznych

racjonalizacji w wyjaśnianiu zachowań zdrowotnych, w: Piątkowski W. (red.), Zdrowie, choroba,

społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, 107-126.

Ann Bowling - Research methods in health. Investigating health and health services, ss. 1-16.

Roman Topór-Mądry, Aleksandra Gilis-Januszewska, Jolanta Kurkiewicz, Andrzej Pająk - Szacowanie

potrzeb zdrowotnych. (rozdział 2).

Mirosław J. Wysocki, Izabela Sakowska, Justyna Car - Miary obciążeń zdrowotno-społecznych -

nowe mierniki sytuacji zdrowotnej ludności. "Przegląd epidemiologiczny". 2005, 59, 125-134.

Roman Lewandowski - Pomiar Jakości usług medycznych z wykorzystaniem metody SERVQUAL.

Problemy Jakości nr 9, s. 30-35.

Aleksandra Czerw, Urszula Religioni, Dominik Olejniczak - Metody pomiaru oraz oceny jakości

świadczonych usług w podmiotach leczniczych, Probl Hig Epidemiol 2012, 93(2): 269-273.

10. Lucyna Gromulska, Mirosław J Wysocki - Metody oceny systemów ochrony zdrowia. PRZEGL

EPIDEMIOL 2010; 64: 413 - 420

Ostrowska A., Oczekiwania i realizacja wyrażanych potrzeb zdrowotnych pacjentów w świetle

rozwiązań ustawowych, Kraków 2002.

Sidorowicz W., Maroszek J., Kiedik D., Analiza społeczna w polityce zdrowotnej, Kraków 2002.

Szymborski J. (red.), Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.

Topór-Mądry R., Gilis-Januszewska A., Kurkiewicz J., Pająk A., Szacowanie potrzeb zdrowotnych, Kraków 2002.

Wojtyniak B., Goryński P., Elementy metodologii określania potrzeb zdrowotnych, Warszawa 2001.

Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B. (red.), Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

K_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu

subdyscyplin socjologicznych oraz pozostałe szczegółowe zagadnienia społeczne

K_U01 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę socjologiczną w warunkach przewidywalnych i

wymagających niestandardowych rozwiązań

K_U06 Potrafi dyskutować na tematy społeczne i krytycznie oceniać stanowiska innych dyskutantów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Nowakowski
Prowadzący grup: Michał Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)