Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wypowiedzi perswazyjne (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FWP-K.Z-Z-1S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wypowiedzi perswazyjne (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety ogólne IF I stopień sem. zimowy 2017/18
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np.

konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 0,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć

dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w

semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin

w semestrze): 0,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w

semestrze): 30,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

obecność na zajęciach

zaliczenie ustne

Skrócony opis:

Tematem zajęć są sposoby wpływu na przekonania i emocje oraz pośrednio na zachowania innych ludzi. Ogólne uwarunkowania psychologiczne i socjologiczne wywierania wpływu oraz konkretne techniki werbalnesłużące jego realizacji.

Fakultet dedykowany studentom kognitywistyki - specjalność Znak, język i komunikacja

Pełny opis:

Pojęcie perswazji. Perswazja a inne sposoby wywierania wpływu. Osiągalność

celów.

Charaktery, hierarchie potrzeb, hierarchie wartości, typy komunikacyjne.

Automatyzmy zachowań. Typy ludzi a możliwości perswazyjne.

Narzędzia pozyskiwania informacji o ludziach. Wykorzystanie informacji w

planowaniu procesów perswazyjnych.

Przygotowanie perswazji. Warunki podmiotowe i przedmiotowe. Modele perswazji.

Struktura wypowiedzi. Ogólne zasady użycia wypowiedzi w celach

perswazyjnych.

Mimika, gestykulacja, pozycja, przestrzeń, ton, głośność. Dostosowanie sposobów

mówienia do celu i okoliczności. Spójność wypowiedzi.

Dobór form wypowiedzi. Konstruowanie pytań, twierdzeń, próśb, poleceń,

obietnic. Odmawianie. Użycie wypowiedzi negatywnych. Wypowiedzi warunkowe.

Sugerowanie. Nieszczerość. Dobór słów. Perswazyjna siła słów. Perswazja na

piśmie.

Nawiązywanie kontaktu. Budowanie relacji przyjaznych i wrogich. Inne rodzaje

relacji. Wiarygodność i przekonywanie – techniki.

Przykłady wykorzystania wypowiedzi perswazyjnych. Relacje rodzinne. Relacje

służbowe. Budowanie wizerunku. Prezentacje. Kupno. Sprzedaż.

Literatura:

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi

M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja

K. Hogan, Psychologia perswazji

M. Patterson, Więcej niż słowa

Efekty kształcenia:

[K_W04] Rozpoznaje i definiuje elementarną terminologię z zakresu teoretycznych podstaw perswazji oraz konkretnych technik perswazyjnych;

[K_W05] zna zależności między terminologią służącą do opisu systemów poznawczych uczestniczących w procesie perswazji;

[K_W06] Opisuje na ogólnym poziomie systemy poznawcze i procesy poznawcze w ramach wiedzy o zasadach i technikach perswazji;

[K_W10] Ujmuje umysł jako system poznawczy posługujący się znakami (zwłaszcza językowymi) w zakresie wiedzy o specyfice języka wypowiedzi perswazyjnych;

[K_W12] Opisuje na poziomie szczegółowym systemy poznawcze w ramach podejścia psychologicznego w zakresie wiedzy o perswazji;

[K_W14] Szczegółowo opisuje kierunki rozwoju, stan badań, osiągnięcia w ramach podejścia psychologicznego w zakresie wiedzy o perswazji;

[K_W17] Wylicza specyficzne metody badań w zakresie wiedzy o perswazji;

[K_W18] Zna wyróżniona rolę języka (systemu znaków) zarówno jako narzędzia praktycznego oddziaływania na ludzi;

[K_W19] Zna rolę znaku i języka w kształtowaniu świata i jego wpływ na zmianę rzeczywistości;

[K_U01] Potrafi jasno i prosto komunikować wiedzę w zakresie zasad i technik perswazji;

[K_U02] potrafi podjąć dyskusję w zakresie zasad i technik perswazji;

[K_U03] Potrafi wyszukać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje dotyczące zasad i technik perswazji przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod;

[K_U07] Potrafi przeprowadzić analizę (syntaktyczną, semantyczną, pragmatyczną) wypowiedzi perswazyjnej;

[K_U08] Umie wyciągać wnioski z wyników uzyskanych przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych psychologii poznawczej w zakresie wiedzy o zasadach i technikach perswazji;

[K_U10] Dostrzega związki pomiędzy wiedzą o zasadach i technikach perswazji a poszczególnymi dyscyplinami kognitywistycznymi, ich terminologią, problematyką i metodami badawczymi;

[K_U12] potrafi powiązać terminy opisujące wypowiedź perswazyjną w ramach różnych dziedzin;

[K_U14] Analizuje teksty z zakresu zasad i technik perswazji;

[K_U15] Formułuje w sposób przejrzysty własne stanowisko w zakresie zasad i technik perswazji oraz argumentuje na jego rzecz; potrafi również ocenić kontrargumenty i udzielić na nie odpowiedzi;

[K_K01] Jest aktywny w poszukiwaniu wiedzy o zasadach i technikach perswazji i doskonaleniu umiejętności perswazyjnych;

[K_K02] Jest zorientowany na komunikację z otoczeniem: przekazywanie zdobytej wiedzy i przyswajanie nowej, w tym aktywnie uczestniczy w debacie dotyczącej zasad i technik perswazji;

[K_K05] Jest świadomy zróżnicowanej wartości dostępnej powszechnie wiedzy dotyczącej zasad i technik perswazji;

[K_K07] Ma świadomość społecznych aspektów praktycznego stosowania wiedzy i umiejętności w zakresie zasad i technik perswazji oraz związanej z tym odpowiedzialności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowakowski
Prowadzący grup: Andrzej Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowakowski
Prowadzący grup: Andrzej Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.