Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.102
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abbbcfa6dc8744cd090698aaf0e4f53d9%40thread.tacv2/conversations?groupId=34d754f4-7b82-495a-84c7-e5a92c7f97c6&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Kod dostępu w roku akademickim 2020/2021

hjva2u6

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z nauczycielem akademickim);

Wykład 15 godz.

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 15.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

obecność na zajęciach.

Końcowe zaliczenie pisemne - test wielokrotnego lub jednokrotnego wyboru na poziomie 60%.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z przepisami prawnymi odnoszącymi się do własności intelektualnej. W szczególny sposób uwzględnia prawa autorskie i prawa pokrewne. Wykład przedstawia podstawowe informacje z zakresu dozwolonego użytku utworów (ograniczenia treści autorskich praw majątkowych) ze szczególnym uwzględnieniem prawa cytatu. Zwraca uwagę na plagiat i jego konsekwencje prawne.

Literatura:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 14 lutego 1994 r.;

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.;

Ustawa o prawie własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. wraz z komentarzem.

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malmon
Prowadzący grup: Monika Malmon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malmon
Prowadzący grup: Monika Malmon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malmon
Prowadzący grup: Monika Malmon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Gurczyński
Prowadzący grup: Jacek Gurczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0