Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

IT Extended (IT)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.108
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: IT Extended (IT)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #IT (sem. 2,6)
Strona przedmiotu: http://bacon.umcs.lublin.pl/~pgiza/zajecia/kognitywistyka/it-sem-ii
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Ukończony kurs IT w sem. I

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

4 ECTS = ok. 100 godz. pracy studenta. W tym (około):


Godziny kontaktowe (LAB): 30

Bieżące przygotowanie się do zajęć: 20

Wykonywanie zadań laboratoryjnych: 30

Przygotowanie się do zaliczenia: 15

Kontakt z wykładowcą na konsultacjach: 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych z:


domowych zadań laboratoryjnych

1 testu zaliczeniowego


Oceny przyporządkowane są do progów punktowych w sposób opisany na stronie:

http://bacon.umcs.lublin.pl/~pgiza/blog/archiwa/3505

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, technologiami i narzędziami związanymi z administrowaniem serwerem i

usługami w środowisku darmowego systemu operacyjnego Linux, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, technologiami i narzędziami związanymi z administrowaniem serwerem i usługami w środowisku darmowego systemu operacyjnego Linux, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Treści przedmiotowe:

• Narzędzia tekstowe i graficzne do zarządzania połączeniami sieciowymi, użytkownikami i oprogramowaniem

• Problem bezpieczeństwa haseł i ich automatyczne generowanie

• Instalacja i konfiguracja usług: ssh, ftp, http

• Instalacja i elementy administrowania serwerem MySQL

• Instalacja i udostępnienie na serwerze strony internetowej w oparciu o technologię PHP/MySQL

Literatura:

Dostępna na stronie kursu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Definiuje główne problemy i zagadnienie związane funkcjonowaniem serwera internetowego. K_W08, K_W13

2. Zna podstawy systemu operacyjnego Linux oraz jego usług. K_W12, K_W13

3. Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w dziedzinie IT, K_W13

Umiejętności:

1. Potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje przy użyciu odpowiednio dobranych narzędzi, także w języku angielskim. K_U01, K_U11

2. Posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi na poziomie systemów operacyjnych. K_U07

3. Posługuje się językiem angielskim w zakresie technologii informatycznych na poziomie B2, K_U11

4. Umie rozwiązywać problemy poprzez dobór, wdrożenie i wykorzystanie tzw. wolnego otwartego oprogramowania, również działającego w środowisku darmowego systemu operacyjnego Linux. K_U07

Kompetencje społeczne:

1. Jest zorientowany na komunikację z otoczeniem, także przy użyciu nowoczesnych technologii wymiany informacji i języka angielskiego. K_K01, K_K04, K_K05

2. Wykazuje się dbałością o powierzony sprzęt. K_K06

3. Szanuje własność intelektualną w tym prawa autorskie do programów, poprzez używanie darmowego oprogramowania. K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Piotr Giza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)