Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Relacyjne bazy danych (IT)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.110
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Relacyjne bazy danych (IT)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #IT (sem. 2,6)
Strona przedmiotu: https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=F-K.110&callback=g_3a8d7352
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Obsługa komputera.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Laboratoria 30

Samodzielna praca studenta:

- samodzielne wykonywanie zleconych zadań 45

- studiowanie literatury 45

Samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe = 120

Liczba punktów ECTS - 4, w tym 1 za godziny kontaktowe oraz 3 za samodzielną pracę studentów.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Udział studentów w laboratorium w przyjętym wymiarze godzinowym, praca na zajęciach oceniana w formie aktywności oraz pozytywne oceny ze wszystkich zleconych prac domowych.

Prace zlecone do wykonania samodzielnie - W1, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3.

Ocena aktywności - W1, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3.


Skrócony opis:

Cel: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami korzystania z informacji gromadzonych w bazach danych oraz technologiami jej przetwarzania.

Pełny opis:

W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się przede wszystkim z podstawowymi zasadami modelowania i projektowania baz danych, a przede wszystkim z relacyjnym modelem danych, z uwzględnieniem struktur danych tego modelu, operacji modelu i ograniczeń integralnościowych.

Literatura:

Access 2007 : ćwiczenia / Mirosława Kopertowska-Tomczak.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Access 2007 : ćwiczenia z baz danych / Marek Tabert.

Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2010.

Access 2010 : praktyczny kurs / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz.

Żarowska-Mazur, Alicja.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Access 2010 PL : pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga.

Gliwice : Helion, copyright 2010.

Access 2010 PL : biblia : wiedza obiecana / Michael R. Groh ; [tł.: Radosław Meryk et al.].

Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W1. Zna i rozumie podstawy oraz sposoby działania omówionych na zajęciach modeli baz danych oraz ich elementów (K_W05, K_W08, K_W13).

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. Potrafi stworzyć bazę danych podejmując kolejne etapy działania omówione na zajęciach oraz wykorzystując dostępne obiekty bazodanowe (K_U01, K_U02, K_U05, K_U07).

U2. Potrafi ze zrozumieniem korzystać z obiektów bazodanowych w celu efektywnego korzystania z danych zgromadzonych w utworzonej bazie danych (K_U01, K_U02, K_U05, K_U07).

U3. Potrafi właściwe łączyć tabele w budowanej bazie danych, aby zapewnić jej integralność (K_U01, K_U02, K_U05, K_U07).

U4. Potrafi zaprojektować bazę danych wg wytycznych (K_U01, K_U02, K_U05, K_U07).

U5. Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić, wyjaśnić i opisać zagadnienia związane z projektowaniem i tworzeniem omówionych podczas zajęć przykładowych baz danych (K_U01, K_U02, K_U05, K_U07).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1. Zna i potrafi wyszukać oraz krytycznie ocenić pozycje literaturowe pozwalające na rozszerzenie jego wiedzy w zakresie relacyjnych baz danych (K_K01, K_K03, K_K05).

K2. Jest przygotowany do wykorzystywania zdobytej wiedzy nt. relacyjnych baz danych w działaniach na rzecz interesu publicznego i rozwoju przedsiębiorczości (K_K01, K_K03, K_K05).

K3. Ma świadomość szybkiego rozwoju w zakresie baz danych i konieczności poszerzania własnej wiedzy (K_K01, K_K03, K_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Monika Leśnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Leśnik
Prowadzący grup: Monika Leśnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Leśnik
Prowadzący grup: Monika Leśnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Leśnik
Prowadzący grup: Monika Leśnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)