Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika komputerowa (IT)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.111
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa (IT)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #IT (sem. 2,6)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

4 ECTS = ok. 100 godz. pracy studenta, tj. (około):

Godziny kontaktowe (LAB): 30

Bieżące przygotowanie się do zajęć: 10

Wykonywanie projektów: 50

Przygotowanie materiałów końcowych: 9

Kontakt z wykładowcą na konsultacjach: 1

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, technologiami i narzędziami stosowanymi w grafice wektorowej jak i

rastrowej z uwzględnieniem potrzeb rynku i panujących trendów w grafice użytkowej.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, technologiami i narzędziami stosowanymi w grafice wektorowej jak i rastrowej z uwzględnieniem potrzeb rynku i panujących trendów w grafice użytkowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W12: Zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej związanej ze studiami kognitywistycznymi; zna prawo autorskie i zasady ochrony własności intelektualnej.

K_W13: Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Umiejętności:

K_U07: Sprawnie posługuje się wybranymi technologiami informatycznymi: na poziomie aplikacji użytkowych i narzędzi sieciowych.

K_U09: Potrafi sformułować w sposób przejrzysty własne stanowisko oraz argumentować na jego rzecz; potrafi również ocenić kontrargumenty i udzielić na nie odpowiedzi; prezentuje swoje stanowisko w postaci pracy pisemnej, wystąpienia ustnego wspartego prezentacją lub posterem.

Kompetencje społeczne:

K_K01: Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej i dostępnej powszechnie wiedzy; w dyskusjach przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu.

K_K02: Ma świadomość społecznych konsekwencji wdrażania technologicznych rozwiązań wspomagających czynności poznawcze i aktywności komunikacyjne.

K_K06: Przestrzega przyjętych w środowisku naukowym norm postępowania, w szczególności zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Marcin Stelmaszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Stelmaszczuk
Prowadzący grup: Marcin Stelmaszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Stelmaszczuk
Prowadzący grup: Marcin Stelmaszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Stelmaszczuk
Prowadzący grup: Marcin Stelmaszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)