Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elements of Computer Networks (IT)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.112
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elements of Computer Networks (IT)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #IT (sem. 2,6)
Strona przedmiotu: http://bacon.umcs.lublin.pl/~pgiza/zajecia/kognitywistyka/it-extended-sem-ii
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Ukonczony kurs IT

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

4 ECTS = ok. 100 godz. pracy studenta. W tym (około):


Godziny kontaktowe (LAB): 30

Bieżące przygotowanie się do zajęć: 20

Wykonywanie zadań laboratoryjnych: 30

Przygotowanie się do zaliczenia: 15

Kontakt z wykładowcą na konsultacjach: 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych z:


domowych zadań laboratoryjnych

1 testu zaliczeniowego


Oceny przyporządkowane są do progów punktowych w sposób opisany na stronie:

http://bacon.umcs.lublin.pl/~pgiza/blog/archiwa/3505

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, związanymi z sieciami komputerowymi, lokalnymi i rozległymi, tak od

strony teoretycznej, jak i praktycznej. We wszystkich tych obszarach pokazane jest zastosowanie tzw. wolnego oprogramowania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, związanymi z sieciami komputerowymi, lokalnymi i rozległymi, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej. We wszystkich tych obszarach pokazane jest zastosowanie tzw. wolnego oprogramowania.

Treści przedmiotowe:

• Serwis nazw domenowych: podstawowe pojęcia i programy do odpytywania serwerów DNS

• Nazwy domenowe a strony WWW: hosty wirtualne serwera Apache oparte na nazwach

• Adresacja IPv4: klasy sieci, maski, obliczenia adresowe. Podział sieci na podklasy adresowe

• Podstawy routingu

• Monitorowanie połączeń sieciowych na serwerze, problemy identyfikacji zagrożeń

• Podstawy warstwowej budowy protokołu TCP IP

• Przechwytywanie i analiza pakietów sieciowych wybranych protokołów, problem bezpieczeństwa połączeń

Literatura:

Podana na stronie kursu

Efekty uczenia się:

1. Definiuje główne problemy i zagadnienie związane funkcjonowaniem sieci komputerowych. K_W08, K_W13

2. Zna podstawowe protokoły i usługi sieciowe. K_W12, K_W13

3. Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w dziedzinie IT, K_W13

Umiejętności:

1. Potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje przy użyciu odpowiednio dobranych narzędzi, także w języku angielskim. K_U01, K_U11

2. Posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi na poziomie narzędzi sieciowych. K_U07

3. Posługuje się językiem angielskim w zakresie technologii sieciowych na poziomie B2, K_U11

4. Umie rozwiązywać problemy poprzez dobór, wdrożenie i wykorzystanie tzw. wolnego otwartego oprogramowania sieciowego, również działającego w środowisku darmowego systemu operacyjnego Linux. K_U07

Kompetencje społeczne:

1. Jest zorientowany na komunikację z otoczeniem, także przy użyciu nowoczesnych technologii wymiany informacji i języka angielskiego. K_K01, K_K04, K_K05

2. Wykazuje się dbałością o powierzony sprzęt. K_K06

3. Szanuje własność intelektualną w tym prawa autorskie do programów, poprzez używanie darmowego oprogramowania. K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Piotr Giza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Piotr Giza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Piotr Giza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)