Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poznanie i działanie (PiW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.115
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poznanie i działanie (PiW)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #PIW (sem. 2,6)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

zaliczenie pisemne

udział w dyskusji

aktywność na zajęciach

Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie w epistemologię pragmatyczną oraz analizę czynności poznawczych i językowych w kognitywistyce. Początki rozwoju głównych koncepcji epistemologii praktycznej (Sofiści, Arystoteles, Karneades, F. Bacon, Kartezjusz) zostaną przedstawione jako połączone z ukształtowaniem się metodologii i logiki praktycznej. Następnie omówiony zostanie paradygmat poznania praktycznego w amerykańskim pragmatyzmie Peirce'a, Jamesa i Deweya. W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną pragmatyczne aspekty analitycznych i lingwistycznych koncepcji poznania Wittgensteina, Austina i Quine'a.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Zagadnienie poznania i działania w teorii poznania.

3. Poznanie ucieleśnione - podstawowe zagadnienia (umysł ucieleśniony, podmiot ucieleśniony, ciało, przestrzeń), prekursorzy i rozwój.

4. Rola ciała w poznaniu i działaniu.

6. Poznanie a działanie.

7. Poznanie, interakcjonizm, symbole w działaniu.

8. Problem antropologizacji poznania. czy epistemologia antropologii? (hermeneutyka, semiotyka, pragmatyzm, etnografia)

9. Semiotyka hermeneutyczna i pragmatyczna

10. Poznanie etnograficzne: etnografia semiotyczna.

11. Wiedza lokalna: kontekstowość, refleksyjność, terenowość i konkretność wiedzy i poznania.

12. Poznanie interpretatywne: tekst, język, interpretacja.

13. Retoryka poznania.

14. Performatywność poznania.

15. Kolokwium.

Literatura:

S. Gallagher, D. Zahavi, Fenomenologiczny umysł, PWN, Warszawa 2015.

F. Varela, E. Thompson, E. Rosch, Embodied Mind, MIT Press, 1993.

D. Kirsh, Poznanie ucieleśnione i magiczna przyszłość projektowania interakcji, Avant 4 (2), 2013.

K. Zahorodna, Problem reprezentacji umysłowych w rozszerzonych systemach poznawczych, Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”, Wrocław 2015.

Alexander J. C., Znaczenie społeczne. Studia z socjologii kulturowej, (tłum.) Burdziej S., Gądecki J., Wyd. NOMOS, Kraków 2010.

Atkinson P., Handbook of Ethnography, Sage Publications, Los Angeles-London-New Delhi- Singapore 2007.

Barthes R., Podstawy semiologii, (tłum) Turczyn A., Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2010.

Bense M., Świat przez pryzmat znaku, (tłum.) Garewicz J., Wyd. PIW, Warszawa 1980

Boon J. A., Saussure/Peirce à propos Language, Society and Culture, [w:] Winner I. P., Umiker-Sebeok J., Semiotics of Culture, De Gruyter Mouton 1979.

Burke K., Tradycyjne zasady retoryki, (tłum.) Biskupski K., „Pamiętnik Literacki” 1977, nr 68/2.

Conquergood D., Ethnography, Rhetoric, and Performance, „Quarterly Journal of Speech” 1992, vol. 78.

Czaja D., Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Wyd. UJ, Kraków 2004.

De Saussure F., Kurs językoznawstwa ogólnego, (tłum.) Kasprzyk K., Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Denzin N. K., Interpretive Ethnography. Ethnography Practices for 21st Century, SAGE Publications International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks London- New Delhi 1997.

Eco U., Teoria semiotyki, (tłum.) Czerwiński M., Wyd. UJ, Kraków 2009.

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, (tłum.) Piechaczek M. M., Wyd. UJ, Kraków 2005.

Geertz C., Wiedza lokalna, (tłum.) Wolska D., Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Hałas E., Symbole w interakcji, Wyd. Oficyna Naukowa 2001.

Hensoldt A., Idee Peirce’owskiego pragmatyzmu i ich renesans w XX-wiecznej filozofii języka, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2007.

James A., Hockey J., Dawson A. (red.), After Writing Culture. Epistemology and Praxis in Contemporary Antropology, Wyd. Routledge, London and New York 1997.

Kafar M., Kacperczak A., Autoetnograficzne „zbliżenia” i „oddalenia”. O autoetnografii w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Kapferer B., Performance and the Structuring of Meaning and Experience. The Anthropology of Experience, Urbana and Chicago 1986.

Lubaś M., Rozum i etnografia. Przyczynek do krytyki antropologii postmodernistycznej, Wyd. Nomos, Kraków 2003

Manning P. K., Semiotics, Semantics and Ethnography, [w:] Atkinson P., Coffey A., Delamont S., Lofland J., Lofland L. (red.), Handbook of Ethnography, Sage, London 2001.

Maso I., Phenomenology and Ethnograhpy, [w:] Atkinson P., Coffey A., Delamont S., Lofland J., Lofland L. (red.), Handbook of ethnography, UK: SAGE, London 2001.

Mokrzan M., Antropologia retoryki. Inspiracje Burke’owskie w amerykańskiej antropologii kulturowej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 1.

Mokrzan M., Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii, Wyd. UW, Wrocław 2010.

Outhwaite W., Hermeneutic and phenomenological approaches, [w:] Turner S. P., Risjord M. W. (red.), Handbook of the Philosophy of Science. Philosophy of anthropology and sociology, North-Holland 2007.

Pelc J., (red) Język współczesnej retoryki, Wyd. Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 2000.

Rabinow P., Wyobrażenia są faktami społecznymi. Modernizm i postmodernizm w antropologii, (tłum.) Krzemień J., [w:] Buchowski M. (red.), Amerykańska antropologia postmodernistyczna, Wyd. Instytut Kultury, Warszawa 1999.

Richardson L., St. Pierre E. A., Pisanie jako metoda badawcza, (tłum.) Sałkowska M., [w:] Denzin N. K., Lincoln Y. S., Metody badań jakościowych, Wyd. PWN, Warszawa 2009.

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja, (tłum.) Graff P., Rosner K., Wyd. PIW, Warszawa 1989.

Rusinek M., Między retoryką a retoryczności, Wyd. Universitas, Kraków 2003.

Schechner R., Magnitudes of Performance, [w:] Performance Theory, Routledge, New York 1988.

Sperber D., Symbolizm na nowo przemyślany, (tłum.) Baran B., Wyd. Nomos, Kraków 2006.

Strecker I., Tyler S., Meyer Ch., Retoryka - Kultura. Szkic projektu badawczego na temat związków retoryki i kultury, (tłum.) Mokrzan M., „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2015, nr 1(22). .

Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, (tłum.) Wolniewicz B., Wyd. PWN, Warszawa 2004.

Zenker O., Kumoll K. (red.), Beyond Writing Culture. Current Intersections of Epistemologies and Representational Practices, Wyd. Berghahn, New York-Oxford 2013.

Barańska E., Koty na Zanzibarze. Teoria kultury Clifforda Geertza, Wyd. UMCS, Lublin 2023.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, Student ma rozbudowaną i zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu koncepcji poznania ucieleśnionego w filozofii i kognitywistyce, K_W01.

W2, zna znaczenie związku między rozwojem koncepcji poznania ucieleśnionego a pracami Husserla, Merleau-Ponty’ego i Gibsona. K_W04.

Umiejętności:

U1, potrafi sformułować oraz krytycznie przeanalizować wybrane koncepcje poznania ucieleśnionego K_U04.

U2, stosuje ze zrozumieniem terminologię z zakresu koncepcji poznania ucieleśnionego K_U03

Kompetencje społeczne:

K1, ma umiejętność krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu koncepcji poznania ucieleśnionego, w tym potrzebę jej aktualizacji i śledzenia literatury i dyskusji na jej temat K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Hetmański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Walczyk
Prowadzący grup: Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Walczyk
Prowadzący grup: Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Barańska
Prowadzący grup: Edyta Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)