Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problematyka reprezentacji mentalnych (PiW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.117
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problematyka reprezentacji mentalnych (PiW)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #PIW (sem. 2,6)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W czasie kursu student zostanie zapoznany z najważniejszymi z punktu widzenia badań kognitywistycznych stanowiskami wobec reprezentacji

umysłowych. Wśród nich należy wyróżnić między innymi: komputacjonizm, koneksjonizm oraz koncepcje reprezentacji usytuowanych (np. enaktywizm). Studenci

poznają różne odmiany tych stanowisk i ich wpływ na praktykę badań kognitywistycznych związanych z modelowaniem procesów poznawczych w sztucznych

systemach. Kursanci zapoznają się z podziałem na różne rodzaje reprezentacji oraz z ich cechami charakterystycznymi.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Absolwent rozpoznaje problem reprezentacji umysłowych jako jedno z najważniejszych zagadnień kognitywistycznych [K_W01]

2. Zna i definiuje w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w angielskim, elementarną terminologię związaną z problematyką reprezentacji umysłowych: rozpoznaje rodzaje reprezentacji umysłowych i ich funkcje w przetwarzaniu poznawczym [K_W02]

3. Zna i rozumie różne koncepcje reprezentacji umysłowych i ich znaczenia dla przetwarzania poznawczego [K_W05]

4. Zna podstawowe nurty badań nad reprezentacjami umysłowymi, ich mocne i słabe strony oraz najważniejsze osiągnięcia [K_W09]

5. Zna relacje problematyki reprezentacji umysłowych z problemami podejmowanymi w ramach innych dyscyplin humanistycznych, społecznych i przyrodniczych [K_W10]

Umiejętności

1. Potrafi analizować teksty dotyczące problematyki reprezentacji mentalnych. Rozpoznawać podstawowy problem w nich podejmowany i określać zaproponowane rozwiązania [K_U03]

2. Potrafi sformułować własne stanowisko wobec znaczenia poszczególnych rodzajów reprezentacji mentalnych w przetwarzaniu poznawczym człowieka oraz argumentować na jego rzecz. Potrafi ocenić kontrargumenty przeciwników i dyskutować z nimi. Potrafi zaprezentować swoje stanowisko w formie wystąpienia ustnego [K_U09]

3. Potrafi podjąć dyskusję na temat znaczenia poszczególnych rodzajów reprezentacji umysłowych w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w języku angielskim [K_U10].

Kompetencje społeczne

1. Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej oraz powszechnie dostępnej wiedzy na temat znaczenia różnego rodzaju reprezentacji mentalnych w przetwarzaniu poznawczym. W dyskusjach na temat tej problematyki przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu [K_K01]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Hetmański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)