Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozszerzone systemy poznawcze (PiW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.118
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozszerzone systemy poznawcze (PiW)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #PIW (sem. 2,6)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

• Wymagane: Filozofia dla kognitywistów. Introduction to Cognitive Science

• Sugerowane: Logika, Philosophy of Mind


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia, realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 10


Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30


Przygotowanie się studenta/ki do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30


Przygotowanie się studentki/a do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15


Studiowanie przez studenta/kę literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 20

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W05 K_W02 K_W06 K_W09 K_U03 K_U09 K_U08 K_U11 K_U10 - sprawdzian pisemny, ocena wypowiedzi ustnej i aktywności na zajęciach


K_K01 K_W02 - ocena wypowiedzi ustnej i aktywności na zajęciach

Skrócony opis:

Kurs podejmuje problematykę szerokich systemów poznawczych, które można podzielić na dwa rodzaje: jednoosobowy szeroki system poznawczy złożony z

człowieka i wykorzystywanej przez niego pomocy poznawczej, oraz grupowy system poznawczy.

Pełny opis:

Kurs podejmuje problematykę szerokich systemów poznawczych, które można podzielić na dwa rodzaje: jednoosobowy szeroki system poznawczy złożony z człowieka i wykorzystywanej przez niego pomocy poznawczej, oraz grupowy system poznawczy. Bazując na tezach poznania i umysłu rozszerzonego Clarka i Chalmersa, oraz na argumentach krytycznych wobec tych tez, studenci wraz z prowadzącym będą rozpatrywać, czy systemom takim można przypisać procesy poznawcze oraz stany mentalne, takie jak przekonania i dążenia. Innymi słowy, czy systemy takie mogą stanowić odrębny od jego części intencjonalny podmiot przekonań, oraz wiedzy. Studentom zaproponowane zostaną teksty podejmujące problematykę konkretnych zdolności poznawczych, takich jak pamięć, rozwiązywanie problemów, przetwarzanie językowe z perspektywy szerokich systemów poznawczych.W trakcie zajęć omawiane będą kontrowersje wokół rozszerzania poza indywidualny organizm procesów poznawczych, postaw propozycjonalnych, jaźni, oraz podmiotu poznającego.

Literatura:

U. Żegleń „System poznawczy jako system reprezentacyjny”, Filozofia Nauki 13/4, 37-57, 2005.

Robbins P., Aydede M., “A short Primer on Situated Cognition”, in: Robbins P., Aydede M., The Cambridge Handbook of Situated Cognition, Cambridge University Press, 2009.

A. Sarosiek „Próby aplikacji paradygmatu ucieleśnionego umysłu w tworzeniu sztucznej inteligencji” Andrew D. Wilson, Sabrina Golonka „Ucieleśnienie poznania to nie to, co myślisz” AVANT, wol. V, nr 1/2014, 21-57.

Clark A., Chalmers D., „Umysł rozszerzony” [w:] Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2008, 342-357.

Adams F., Aizawa K., “Defending the Bounds of Cognition” [w:] The Extended Mind, R. Menary (ed.), Cambridge: The MIT Press, 2010, 67-80.

M. Rowlands „Enactivism and the Extended Mind” Topoi 2009, 53-62

M. Komosiński „Sztuczne życie. Algorytmy inspirowane biologicznie”

D. Tollefsen “Collective Epistemic Agency”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent:

1.Rozróżnia i charakteryzuje stanowiska w sporze pomiędzy internalistami a eksternalistami na gruncie filozofii umysłu K_W05

2. Rozpoznaje i definiuje pojęcia umysłu rozszerzonego, procesu rozszerzonego, systemu rozszerzonego. Zna argumenty za i przeciwko tezom odwołującym się do tych pojęć. K_W02

3. Wskazuje i ocenia argumenty za i przeciw stanowiskom poznania i umysłu rozszerzonego pochodzące z różnych dziedzin kognitywistycznych (psychologia, neuronauka, informatyka) K_W06 K_W09

4. Opisuje na poziomie szczegółowym działanie rozszerzonego systemu poznawczego w terminach filozoficznych i psychologicznych K_W09

5. Szczegółowo opisuje kierunki rozwoju, stan badań, osiągnięcia w ramach stanowiska eksternalistycznego w filozofii umysłu. K_W09

Umiejętności:

Absolwent

1. Konstruuje argumenty (ustnie i pisemnie) i przykłady wspierające tezę umysłu jako dynamicznego, szerokiego systemu poznawczego. K_U09 K_U08

2. Umie analizować i oceniać kontrargumenty wobec tezy poznania rozszerzonego. K_U09

3. Analizuje krytycznie teksty dotyczące problematyki internalizmu i eksternalizmu w filozofii umysłu K_U03 K_U11 K_U10

4. Umie odnajdować i śledzić argumentację (rozpoznaje błędy, wykrywa założenia, identyfikuje presupozycje i konsekwencje tez) K_U09

Kompetencje społeczne:

Absolwent:

1. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w debacie naukowej na temat rozszerzonych systemów poznawczych K_K01

2. Wykazuje otwartość na kontrargumenty (nie będąc bezkrytycznym) K_K01

3. Ma świadomość społecznych i etycznych konsekwencji stosowania sztucznych wzmocnień poznawczych K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Hetmański
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)