Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy zachowań (PSN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.123
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy zachowań (PSN)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #PSN (sem. 3,5)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość jężyka angielskiego pozwalająca na czytanie literatury naukowej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 30

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność podczas zajęć, kolokwia cząstkowe i kolokwium końcowe, dla chętnych krótkie prezentacje artykułu naukowego

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami fizjologii i neurobiologii człowieka oraz zagadnieniami rozwoju organizmu w kontekście osobniczym i ewolucyjnym, prezentacja procesów chorobowych oraz zaburzeń ludzkiego zachowania oraz metod badania organizmu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami neuroanatomii i neurofizjologii, człowieka, a także wybranymi procesami chorobowymi obejmującymi układ nerowowy.

Lista zagadnień:

1) Neuropsychologia jako dyscyplina naukowa

2) Funkcjonalna neuroanatomia

3) Neurofizjologia. Rodzaje komórek w układzie nerwowym i ich podstawowe funkcje

4) Neurogenetyka. Rozwój i starzenie się układu nerwowego od życia płodowego aż do śmierci

5) Neuropsychologia i neurofizjologia widzenia

6) Neuropsychologia słyszenia, smaku, węchu i dotyku

7) Neuropsychologia ruchu. Wpływ aktywności fizycznej na układ nerwowy

8) Homeostaza, układ nagrody, neuropsychologia motywacji

9) Neuropsychologia zachowań seksualnych

10) Sen i jego zaburzenia

11) Uczenie się i pamięć

12) Emocje, agresja i reakcja na stress

13) Uzależnienia od substancji i uzależnienia behawiolane

14) Neuropsychologia i neurofizjologia zaburzeń psychicznych

15) Powtórzenie materiału i kolokwium końcowe

Literatura:

1) Kalat J.W. - Biological Psychology (2018)

2) Pinel J.P., Barnes S.J. - Biopsychology (2021)

3) Carlson N.R., Birkett M.A. - Physiology of Behavior (2021)

4) Freberg, L.A. - Discovering Behavioral Neuroscience. An Introduction to Biological Psychology (2018)

5) Sapolsky, R.M. - Behave. The Biology of Humans at Our Best and Worst (2017)

6) Wenk, G. - Your Brain on Food. How Chemicals Control Your Thoughts and Feelings (2019)

7) Wenk, G. - Your Brain on Exercise (2021)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W03. Zna podstawowe metody badań naukowych w zakresie biologicznych podstaw psychologii, rozumie zasady formułowania i uzasadniania hipotez. Zna metody badań neuroobrazowania i narzędzia wykorzystywane w psychologii.

K_W04. Prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu psychologii biologicznej. Wie jak odróżnić język naukowy od potocznego.

K_W06. Zna i rozumie charakterystyki systemów poznawczych w kategoriach reprezentacji i procesów psychologicznych oraz neuronalnych; zna podstawowe teorie neuronaukowe ujmujące systemy poznawcze.

K_W10. Rozumie pojęcie interdyscyplinarności. Zna związek psychologii biologicznej z badaniami kognitywistycznymi.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01. Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod.

K_U02. Umie sformułować problem badawczy, dobrać właściwe metody i narzędzia rozwiązywania, rozwiązać go oraz zaprezentować wyniki badań.

K_U03. Potrafi analizować teksty z psychologii biologicznej.

K_U08. Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii psychologicznej w języku polskim, łacińskim i angielskim.

K_U11. Posługuje się językiem angielskim w zakresie neuropsychologii na poziomie B2.

K_U13. Potrafi planować proces uczenia się przez całe życie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01. Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej i dostępnej powszechnie wiedzy; w dyskusjach przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu.

K_K04. Jest przygotowany do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach kognitywistyki, a także korzyściach i zagrożeniach związanych z aplikacją badań nad poznaniem.

K_K06. Przestrzega przyjętych w środowisku naukowym norm postępowania, w szczególności zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Justyna Rynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Justyna Rynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Rynkiewicz
Prowadzący grup: Justyna Rynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rządeczka
Prowadzący grup: Marcin Rządeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)