Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia uczenia się (PSN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.125
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia uczenia się (PSN)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #PSN (sem. 3,5)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe 30, punkty ETCS 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacja, pisemny sprawdzian wiedzy

Skrócony opis:

W trakcie kursu student zapozna się z podstawowymi teoriami i badaniami na temat teorii uczenia się. Teorie uczenia się zostaną przedstawione z perspektywy psychorozwojowej i w kontekście procesów poznawczych.

Pełny opis:

W trakcie kursu student zapozna się z podstawowymi teoriami i badaniami na temat teorii uczenia się. Teorie uczenia się zostaną przedstawione z perspektywy psychorozwojowej i w kontekście procesów poznawczych.

Poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

Warunki skutecznego uczenia się

Teoretyczne koncepcje uczenia się i pamięci

Zasady funkcjonowania pamięci i mechanizmów uczenia się

Warunkowanie klasyczne i sprawcze

Pamięć i jej podstawowe aspekty

W roku akademickim 2020/2a zajęcia odbędą się w formie spotkań on-line.

Literatura:

Anderson J.R., Uczenie się i pamięć: integracja zagadnień, 1998 r.

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 1998.

Bohner G., Wanke M., Postawy i zachowanie, Gdańsk 2004.

Daniel Goleman ), Inteligencja emocjonalna, Poznań 2002.

Maruszewski T., Psychologia poznawcza, 1996 r.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Warszawa 2008.

Strelau J., Doliński D., Psychologia, podręcznik akademicki, Gdańsk 2000, t.II.

Efekty uczenia się:

Student zna przedmiot badań dyscyplin kognitywistycznych tj. umysł i mózg jako naturalne systemy poznawcze oraz zachodzące w nich procesy uczenia się.

Zna i definiuje terminologię z zakresu psychologii uczenia się;

Zna i rozumie charakterystykę systemów uczenia się i pamięci w kategoriach reprezentacji i procesów psychologicznych oraz neuronalnych; zna podstawowe teorie psychologiczne i neuronaukowe ujmujące psychologię uczenia się i pamieci

Potrafi analizować teksty z zakresu psychologii uczenia się

Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu psychologii uczenia się i apmięci

Potrafi sformułować w sposób przejrzysty własne stanowisko oraz argumentować na jego rzecz; potrafi również ocenić kontrargumenty i udzielić na nie odpowiedzi; prezentuje swoje stanowisko w postaci prezentacji

Potrafi podjąć dyskusję w zakresie psychologii uczenia się i procesów zapamiętywania

Potrafi planować proces uczenia się przez całe życie.

Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej dostępnej powszechnie wiedzy; w dyskusjach na temat psychologii uczenia się, rzejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Rynkiewicz
Prowadzący grup: Justyna Rynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Rynkiewicz
Prowadzący grup: Justyna Rynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Rynkiewicz
Prowadzący grup: Justyna Rynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rządeczka
Prowadzący grup: Justyna Rynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rządeczka
Prowadzący grup: Justyna Rynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)