Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do teorii komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do teorii komunikacji
Jednostka: Zakład Ontologii i Teorii Poznania
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka IV sem.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstawowych problemów epistemologii i teorii informacji

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Egzamin pisemny

2. Referat ustny na temat przeczytanej książki

Pełny opis:

Wykład prezentuje podstawowe pojęcia, modele procesu komunikacji oraz trendy teoretyczne w naukach o komunikowaniu. Problemem głównym, wokół którego oscylują wykłady jest napięcie między transmisyjno-indywidualistycznym rozumieniem komunikacji a interkcyjno-społecznym jej modelem.

Literatura:

BAYLON C., MIGNOT X.,Komunikacja, Kraków 2008

DEVLIN K., Żegnaj, Kartezjuszu, Warszawa 1999

GOBAN – KLAS T.,Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009

GODLEWSKI G., MANCWEL A.,Antropologia słowa.Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2003

FISKEJ.,Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999

KURCZ I.,Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000

MCQUAIL D.,Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008

MIKUŁOWSKI – POMORSKI J.,Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje, Wrocław 1988

MORREALE S., et. al.,Komunikacja miedzy ludźmi, Warszawa 2008

NĘCKI Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000

OLIVIER B., Nauki o komunikowaniu, Warszawa 2010

PISAREK W., Wstęp do nauki o komunikowaniu,, Warszawa 2008

SPERBER D., WILSON D.,Relewancja. Komunikacja i poznanie, Kraków 2011

WINKIN Y., Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, Warszawa 2007

WINTERHOFF - SURK P.,Psychologia mediów, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

01 Student potrafi określić tożsamość nauki o komunikowaniu na tle innych nauk humanistycznych.

02 Student zna i potrafi podać definicje podstawowych pojęć (tj, nadawca, odbiorca, komunikat, sygnał, szum, koder, kod, kontekst, znak, interpretacja, znaczenie).

03 Student rozróżnia formułowane w nauce o komunikowaniu ogóle koncepcje komunikacji jako przekazu informacji.

04 Wymienia i wyjaśnia podstawowe metody badań w ramach nauki o komunikacji.

05 Student wyjaśnia rolę języka i komunikacji w kształtowaniu obrazu świata i jego wpływ na percepcję i poznanie.

06 Student potrafi jasno i prosto komunikować wiedzę w zakresie nauk o komunikacji.

07 Student potrafi przeprowadzić analizę (semantyczną i pragmatyczną) wypowiedzi językowej.

08 Student potrafi poprawnie stosować terminologię z różnych teorii komunikacji.

09 Student potrafi powiązać różne terminy opisujące to samo zjawisko w różnych teoriach komunikacji.

10 Student jest aktywny w poszukiwaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności

11 Student jest świadomy zróżnicowanej wartości dostępnej powszechnie wiedzy dotyczącej komunikacji.

12 Student jest świadomy społecznych i praktycznych konsekwencji posiadanej wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: Marcin Trybulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)