Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowe reprezentacje świata (JiD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.133
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kulturowe reprezentacje świata (JiD)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka i st. prz. wybieralne blok #JiD (sem. 3,5)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia na platformie "Teams"


Bez wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

4 pkt ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Obecność na zajęciach

Aktywność i bieżące przygotowanie do zajęć.Skrócony opis:

W przyjętym podejściu zakłada się, że wyższe zdolności poznawcze (np. reprezentacja rzeczywistości w umyśle/świadomości) rozwinęły się dzięki doskonaleniu zmysłu wzroku i jako takie posiadają wiele własności analogicznych do poznania wzrokowego. Umożliwia to zarówno kategoryzowanie zewnętrznego świata rzeczy i zjawisk, jak i wyodrębnienie poznającego podmiotu.

Pełny opis:

Zajęcia na platformie "Teams"

W czasie zajęć podejmuje się zagadnienie genezy wyższych funkcji poznawczych człowieka. Wyższe zdolności poznawcze (np. reprezentacja rzeczywistości w świadomości) rozwinęły się dzięki doskonaleniu zmysłu wzroku i jako takie posiadają wiele własności analogicznych do poznania wzrokowego, które z jednej strony umożliwia uprzedmiotowienie świata otaczającego a z drugiej wyodrębnienie poznającego podmiotu. Punkty dojścia podjętych rozważań będą stanowiły różne koncepcje odkształcania przestrzeni trójwymiarowej w sztuce i przekraczania wizualizacji świata w tradycyjnej perspektywie zbieżnej (renesansowej). Ważny motyw stanowi opis funkcjonującego w kulturze Zachodu pragnienia zupełności i kompletności wiedzy, pragnienia posiadania swoistej mathesis universalis, a więc uniwersalnego języka i teorii, które mogłyby opisywać całe uniwersum. Jednocześnie postawiony zostanie problem statusu nauk kognitywnych i ich roli w tworzeniu takiego wyczerpującego opisu świata. Na poziomie społecznym wydaje się, iż reprezentacja świata, swoisty obraz rzeczywistości w dużym stopniu i w wielu wymiarach zależny jest podłoża kulturowego na gruncie którego powstaje.

Literatura:

1. K. Lorenz, Odwrotna strona zwierciadła, Warszawa 1977.

2. C. F. Weizsacker, Odwrotna strona zwierciadła odzwierciedlona, "Literatura na świecie", nr 3 (119,), 1981.

3. J. Pleszczyński, Ewolucyjna teoria poznania a kognitywistyka, "Roczniki Filozoficzne" t. LIV, nr 2, 2006. (artykuł dostępny w sieci)

4. Maciej Kociuba, Antropologia poznania obrazowego, Rola obrazu i dyskursu w poznawczym ujmowaniu świata, Lublin 2010, roz. IX i X.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jakie relacje łączą kognitywistykę z tradycyjną teorią poznania i kulturą filozoficzną Zachodu.

2. Studen rozumie, iż badania kognitywistyczne wpisują się w problematykę współczesnej cywilizacji.

3. Student potrafi określić i sformułować swoje stanowisko a także budować stosowną argumentację. Potrafi podjąć dyskusję i w oparciu o swoja wiedzę racjonalnie odpowiadać na kontrargumenty.

4. Student jest gotów do prezentowania postawy krytycznej wobec zastanej wiedzy ale także wobec własnych poglądów, gdy nie znajdują one dostatecznego uzasadnienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kociuba
Prowadzący grup: Maciej Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kociuba
Prowadzący grup: Maciej Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Maciej Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Maciej Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)