Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy semiotyczne (JiD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.134
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analizy semiotyczne (JiD)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka i st. prz. wybieralne blok #JiD (sem. 3,5)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Mile widziany podstawowy kurs semiotyczny dla kognitywistów ("Znaki i kody komunikacji"), jednak prowadzący zapewnia podstawową powtórkę z narzędzi semiotycznych w zakresie potrzebnym do przeprowadzania analiz.


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia, realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 10

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia, realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta/ki do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studentki/a do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Studiowanie przez studenta/kę literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 20


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- Forma zaliczenia zajęć: aktywność na zajęciach, referat lub końcowe zaliczenie ustne.

- Niezależnie od powyższego, każda aktywność podczas zajęć lub po zajęciach* jest cenna i wpływa na ocenę (*osoby mniej skłonne do spontanicznych wypowiedzi ustnych mogą wykazać się w krótkich pisemnych komentarzach wysłanych po wybranych spotkaniach).


Skrócony opis:

Zjawiska semiotyczne leżą u podstaw zjawisk kulturowych, społecznych, a także poznawczych. Konstytuują one różne obszary aktów komunikacji, które podlegają analizom semiotycznym. Fakty semiotyczne poddane analizie dotyczą zjawisk semiotycznych takich jak: metafora, perswazja symboliczna, design, sztuka czy inne systemy znaków semiotycznych tworzących artefakty świata znaków.

Pełny opis:

Zajęcia te będą miały charakter w pełni praktyczny i możliwie interaktywny. Zajmiemy się wykrywaniem, analizą i wyciąganiem wniosków z wybranych – głównie przez studentki i studentów – zjawisk znakowych i procesów komunikacyjnych w życiu codziennym, percepcji filmu (od kina przez seriale po kreskówki i teledyski), gier, mediów społecznościowych, sztuki, reklamy, literatury, przedmiotów użytkowych (od prostych narzędzi po obiekty architektoniczne), badań naukowych i wydarzeń społecznych. Wykorzystamy do tego i ocenimy narzędzia semiotyczne bardziej i mniej znane, jak te zaproponowane przez Jurija Łotmana do badaniach nad filmem i społeczeństwem, Umberta Eco – nad kulturą masową, Rolanda Barthesa – nad mitami współczesnymi, Donalda Normana – nad relacją między znacznikiem i afordancją w projektowaniu interakcji poznawczych człowiek–artefakt, czy wreszcie jak koncepcja intertekstualności kontrowersyjnej Julii Kristevej. Omówimy także analizy semiotyczne z wybranych ciekawych studiów przypadku, na przykład ze studium robotyki społecznej Morany Alač czy studium fenomenu sportu Tomasza Michaluka.

Jak będą przebiegały zajęcia:

Prowadzący przedstawi lub przypomni wybrane narzędzia semiotyczne i dotychczasowy zakres ich wykorzystania. Następnie wybierać będziemy przykłady do analiz i dyskusji, każdorazowo na potrzeby kolejnych spotkań. Główną – właściwą – część każdego spotkania wypełni prezentacja wybranego przykładu (np. fragmentów filmu, artefaktu użytkowego czy zjawiska kulturowego) i następnie omówienie go. W optymalnej wersji będzie to rodzaj referatu, przygotowanego przez jedną lub więcej osób, po którym nastąpi ogólna dyskusja. W każdym przypadku postawimy też sobie pytanie o możliwą wartość tych analiz dla kognitywistyki. Postaramy się przy tym maksymalnie wykorzystać multimedialne możliwości zdalnego (tymczasem) trybu zajęć.

Literatura:

(Wymienione teksty nie są lekturami obowiązkowymi, lecz głównymi źródłami dla prowadzącego zajęcia, który dostarcza opracowań lub fragmentów. Niemniej, teksty te zostaną w miarę możliwości udostępnione dla chętnych)

∙ Alač, M., Movellan, J. i Tanaka, F. (2013). Jak uspołecznić robota: Organizacja przestrzenna i multimodalne interakcje semiotyczne w laboratorium robotyki społecznej. Avant, 4(1), 133-177.

∙ Boeriis, .M., Maagerø, E., Tønnessen, E., i Andersen, T. (2015). Social Semiotics: Key Figures, New Directions. Abingdon, Oxon, New York: Routledge.

∙ Barthes, R. (1970). Mit i znak. Eseje, Warszawa: PIW.

∙ Berger, A. (2010). The Objects of Affection: Semiotics and Consumer Culture. London: Palgrave Macmillan.

∙ Boorstin, J. (1990). The Hollywood Eye: What Makes Movies Work. New York: Harper Collins.

∙ Chandler, D. (2002). Semiotics for Beginners. http://www.visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B

∙ Eco, U. (1996). Semiologia życia codziennego. Warszawa: Czytelnik.

∙ Łotman, J. (1983). Semiotyka filmu. Warszawa: Wiedza Powszechna.

∙ Łotman, J. (2008). Uniwersum umysłu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

∙ Markowski, M. (2007). Przygoda ciała i znaków. Wprowadzenie do pism Julii Kristevej. W: J. Kristeva, Czarne słońce. Kraków: Universitas.

∙ Michaluk, T. (2011). Semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu. Wrocław: Wydawnictwo AWF.

∙ Norman, D. (2018). Dizajn na co dzień. Kraków: Wydawnictwo Karakter.

∙ Skaggs, S. (2017). FireSigns: A Semiotic Theory for Graphic Design. Cambridge, MA: The MIT Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student/ka zna przedmiot badań z zakresu analiz semiotycznych i w kontekście udziału możliwych innych dyscyplin z nimi związanych (K_W01, K_W04, K_W10).

W2: Student/ka zna i definiuje ogólną i specjalistyczną terminologię z zakresu analiz semiotycznych (K_W02, K_W04).

W3: Student/ka zna metody i narzędzia badań nad zjawiskami znakowymi i komunikacją (K_W03).

W4: Student/ka zna i rozumie rolę języka i ogólnie komunikacji w odniesieniu do badań semiotycznych i pokrewnych (K_W07).

W5: Student/ka zna i rozumie różnorodne relacje semiotyki z kognitywistyką (K_W03, K_W10).

Umiejętności:

U1: Student/ka potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać oraz integrować informacje z różnych źródeł (K_U01, K_U10).

U2: Student/ka potrafi rozpoznać i opisać zjawisko semiotyczne oraz dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze na potrzeby analizy tego zjawiska (K_U02, K_U10).

U3: Student/ka potrafi kreatywnie zastosować w analizach semiotycznych różne perspektywy metodologiczne, umiejętnie formułując wnioski (K_U02, K_U06).

U4: Student/ka potrafi prowadzić dyskusję w zakresie zróżnicowanej problematyki semiotycznej (K_U08, K_U10).

U5: Student/ka potrafi komunikować się z użyciem terminologii semiotycznej i umiejętnie odnosić ją do różnorodnych tematów kognitywistycznych (K_U08, K_U09).

Kompetencje społeczne:

K1: Student/ka rozwija w sobie zdolność krytycznej oceny klasycznych ustaleń i narzędzi analitycznych w obszarze badań semiotycznych i pokrewnych, jak również zdolność kreatywnego jej wykorzystania w praktyce naukowej czy zawodowej (K_K01, K_K04).

K2: Student/ka jest przygotowany/a do upowszechniania badań nad różnorodnymi zjawiskami semiotycznymi w kontekście problematyki kognitywistycznej (K_K03, K_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Muszyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Wachowski
Prowadzący grup: Witold Wachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Witold Wachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)