Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Embodied Communication (JiD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.139
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Embodied Communication (JiD)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka i st. prz. wybieralne blok #JiD (sem. 3,5)
Strona przedmiotu: http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2022/06/embodied_communication_sylabus.pdf
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Ukończony kurs: Language and Cognition; elementarna wiedza o funkcjonalnej organizacji mózgu;

Pełny opis:

We współczesnej kognitywistyce i teorii komunikacji panuje przekonanie, że ludzka komunikacja nie ogranicza się do werbalnego transferu abstrakcyjnych informacji. W faktycznych, codziennych działaniach komunikacyjnych wykorzystujemy nasze ciało (gesty, spojrzenie, postawę ciała, mimikę itp.) by przekazywać informacje, wpływać na zachowania innych, wyrażać emocje lub oznaczać relacje społeczne. Ruchy rąk (gesty) pozwalają np. określić rozmiar czy kształt obiektu, gest wskazania lub kierunek spojrzenia są w stanie nakierować uwagę rozmówcy na określony obiekt lub działanie, wyraz twarzy pozwala nadać emocjonalnego wyrazu naszym działaniom, dystans od rozmówcy wyraża zażyłość pomiędzy rozmawiającymi. Dodatkowo, komunikacja ucieleśniona zazwyczaj towarzyszy komunikacji językowej-werbalnej i w takim kontekście powinna być też rozpatrywana. W trakcie konwersatorium będziemy:

• Będziemy omawiać i analizować te i inne przykłady multimodalnej ucieleśnionej komunikacji;

• podejmiemy próbę empirycznego zbadania komunikacji ucieleśnionej (ze szczególnym uwzględnieniem gestów).

• spróbujemy komunikować się ograniczając środki werbalne na rzecz form ucieleśnionych.

Literatura:

1. Kendon, A. (2004). Gesture. Visible action as utterance. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Kendon, A. (2007). Some topics in gesture studies. In Esposito, A., Bratanic, M., Keller, E., and Marinaro, M., editors, Fundamentals of verbal and nonverbal communication and the biometric issue, Amsterdam: IOS Press, 3-19.

3. Kita, S., Van Gijn, I., & Van der Hulst, H. (1998). Movement phases in signs and co-speech gestures, and their transcription by human coders. In Wachsmuth, I. and Fröhlich, M., editors, Gesture and Sign Language in Human-Computer interaction. Berlin: Springer, 23-35.

4. Mondada, L. (2016). Challenges of multimodality: Language and body in social interaction. Journal of Sociolinguistics, 20(3), 336-366.

5. Mueller, C. (2018). Gesture and Sign: Cataclysmic Break or Dynamic Relations? Frontiers in Psychology 9:1651.

6. Tomasello, M. (2008). Origins of Human Communication. Cambridge, MA: The MIT Press.

7. Wagner, P., Malisz, Z., & Kopp, S. (2014). Gesture and speech in interaction: An overview. Speech Communication 57, 209–232.

8. Zlatev, J., Wacewicz, S., Żywiczyński, P., & Van de Weijer, J. (2017). Multimodal-first or pantomime-first? Communicating events through pantomime with and without vocalization. Interaction Studies 18:3, 465–488.

Efekty uczenia się:

wiedza:

W1. Student zna wybrane formy ucieleśnionej komunikacji i charakteryzuje je w kategoriach systemów i zasobów semiotycznych; zna kluczowe dla analizy komunikacji typologie i podziały form ucieleśnionej komunikacji.

W2. Student zna ewolucyjne, rozwojowe i neurobiologiczne wyjaśnienia ucieleśnionych działań komunikacyjnych.

W3. Student zna aktualny stan badań nad komunikacją ucieleśnioną, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad (szeroko rozumianymi) gestami (Gesture studies);

W4. Student zna relację pomiędzy językiem naturalnym a ucieleśnionymi formami komunikacji.

umiejętności

U1. Student potrafi zanalizować, omówić i przedyskutować teksty w języku angielskim

U22. Student potrafi opisać i dokonać analizy strukturalnej i znaczeniowej komunikatu obejmującego ucieleśnioną aktywność komunikacyjną (gesty, mimikę, postawę ciała)

U3. Student potrafi zaprojektować i przeprowadzić proste badanie empiryczne ucieleśnionej aktywności komunikacyjnej z wykorzystaniem dostępnej aparatury; potrafi sformułować wnioski

`u4. Student potrafi zaprojektować efektywny informacyjnie komunikat z wykorzystaniem niewerbalnych środków komunikacji.

kompetencje społeczne

K1. Student jest świadomy zróżnicowanej wartości dostępnych powszechnie informacji dotyczących ucieleśnionej komunikacji

K2. Student jest gotów do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)