Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do psychologii poznawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do psychologii poznawczej
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka II sem. (stare)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

xx

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatoria 30

Konsultacje 1

Egzamin ustny 0,5


Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 61,5

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Bieżące przygotowanie do konwersatoriów 30

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat w ramach zajęć konwersatoryjnych (praca zespołowa) 8,5

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie się do kolokwium i egzaminu 20


Łączna liczba godzin nie kontaktowych 88,5

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 3


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, W3, W4 - kolokwium, egzamin, prezentacja dyskusja dydaktyczna


U1, U2, U3, U5 - kolokwium, egzamin, prezentacja

U4 - prezentacja wykonana zespołowo


P1 - przygotowywanie się do zajęć, ustne "wejściówki" sprawdzające stan przygotowania studenta do zajęć

P2 - ocena prezentacji

P3 - egzamin, dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu problematyki procesów, które pozwalają człowiekowi orientować się w świecie i tworzyć sobie obraz świata (procesy percepcyjne-wyobrażeniowe-myślowe- decyzyjne-pamięci i uczenia się - uwagowe). W obszarze tym prezentowane są różne stanowiska teoretyczne wyjaśniające te zjawiska od strony mechanizmów i ich regulacyjnych funkcji. W ramach określonych stanowisk przedstawiane są podstawowe paradygmaty badawcze.

Literatura:

1. Biela A., Falkowski A., Jusczyk P., 1987: Relacyjne podejście do spostrzegania. Przegląd Psychologiczny, 3, 565-592.

2. Chlewiński Z., 1999: Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Chlewiński Z. (red.): Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. GWP, Gdańsk, 2007.

4. Francuz P. (red.): Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2007.

5. Goldstein, E.B. (2013). Cognitive Psychology. Wadsworth, Belmont, CA.

6. Kahneman D., 2011: Pułapki myślenia. Media Rodzina, Poznań.

7. Kowalczyk M.,1987 : Prawdopodobieństwo i prototypowość w procesie kategorialnej identyfikacji percepcyjnej. Analiza teorii spostrzegania Jerome S.Brunera. Przegląd Psychologiczny,2, 319-351.

8.Kozielecki J. (red.): Nowe idee w psychologii. GWP. Gdańsk, 2009.

9. Lazarus A., 2000: Wyobraźnia w psychoterapii. GWP, Gdańsk.

10. Maruszewski T., 2005: Pamięć autobiograficzna. GWP, Gdańsk.

11. Maruszewski T., 2011: Psychologia poznania. Umysł i świat. GWP, Gdańsk.

12. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., 2006: Psychologia poznawcza. PWN, Warszawa.

13. Ohme R. i in., 2001: Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji. Wydawnicwo IP PAN i SWPS, Warszawa.

14. Sternberg, R.J., 2001: Psychologia poznawcza. WSiP, Warszawa.

15. Sternberg, R.J., Sternberg, K. (2012). Cognitive Psychology. Wadsworth, Belmont, CA.

16. Strelau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. GWP, Gdańsk., 2000.

17. Strelau J., Doliński D. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. GWP, Gdańsk, 2008.

18. Turska D., Wiechnik R., 2001: Problemy rekrutacji uniwersyteckiej. Wydawnictwo UMCS. Lublin (rozdz.: Zdolności rozumowania i wnioskowania na materiale semantycznym: Wnioskowanie indukcyjne, s.71-88).

19. Tyszka T., 1999: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. GWP, Gdańsk.

20. Vasta,R., Haith, M.M., Miller, S.A.,1995:Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP ((rozdz.8: Rozwój poznawczy, podejście piagetowskie, s.267-309; rozdz.11: Rozwój językowy, s.399-439).

21. Wiechnik R., 2000: Intelektualne i kreatywne aspekty zdolności do uczenia się. UMCS, Lublin.

22. Wiechnik R.,1999: O niektórych ważnych prawidłowościach i zasadach nauczania (uczenia się) w sposób problemowy. W: M.Adamczyk, S.Popek (red.): Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej , 9, Kielce.

23. Wiechnik, R., 1996: Psychologiczny mechanizm uczenia się na pamięć oraz uczenia się problemowego - analiza porównawcza. W: S.Popek (red.): Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka (s.113-124). Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Student zna treść i zakres pojęć wyznaczanych tematyką zajęć - WU2.1

W2. Student posiada wiedzę odnośnie do prawidłowości przebiegu podstawowych procesów poznawczych orientujących jednostkę w świecie (mechanizmy, funkcje) - WU 4.1

W3. Student zna podstawowe paradygmaty badawcze wypracowane na gruncie psychologii poznawczej - WU 3.3

W4. Student zna różne stanowiska teoretyczne odmiennie wyjaśniające mechanizmy przebiegu funkcji poznawczych - WU 3.3.; WU 3.1

Umiejętności

U1. Student umie wyjaśnić pewne zjawiska natury poznawczej odwołując się do określonych stanowisk teoretycznych - UU 8.1; UU 8.2

U2. Student umie przeprowadzić analizę porównawczą między określonymi stanowiskami teoretycznymi odmiennie wyjaśniającymi określone zjawiska poznawcze - UU 6.1; UU 6.2

U3. Umie wskazać obszary sporne i dyskusyjne w obszarze oferowanej mu wiedzy poznawczej - UU 1.1; UU 3.2

U4. Student umie pracować w zespole - UU 5.1

U5. Potrafi dostrzec implikacje praktyczne wynikające z oferowanej mu wiedzy teoretycznej - UU 6.2

Postawy

P1. Student wykazuje się postawą odpowiedzialności w zakresie przyjmowanych do realizacji zadań dydaktycznych - PU 2

P2. Wykazuje się postawą etyczną w zakresie przygotowywania, opracowywania i udostępniania innym studentom materiałów naukowych. Przejawia również postawę etyczną w relacjach interpersonalnych - PU 9; PU 3.

P3. Wykazuje się postawą krytyczną względem oferowanej mu wiedzy w zakresie funkcjonowania umysłu ludzkiego - PU 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Wiechnik
Prowadzący grup: Kalina Kosacka, Renata Wiechnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)