Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuronauka poznawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.141
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neuronauka poznawcza
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: kursy do rankingu kognitywistyka I sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. II-IV sem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kurs psychologii poznawczej

Kurs Introduction to Cognitive Science

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 60

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 45

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ogólne:

test pisemny,

ocena analizy studiów przypadków,

ocena uczestnictwa w wywiadach z pacjentami,

ocena aktywności w trakcie semestru

szczegółowe informacje przy opisach wykładu i konwersatorium

Pełny opis:

Neuronauka poznawcza to dziedzina kognitywistyki badająca neurobiologiczne podstawy procesów poznawczych. W trakcie zajęć przedstawiona będzie historia badań nad układem nerwowym (zwłaszcza mózgiem) oraz współczesne teorie neuronaukowe i osiągnięcia neurobiologii. Zaprezentowana będzie budowa układu nerwowego na poziomach: komórkowym (budowa, lokalizacje, rodzaje i funkcje komórek tworzących układ nerwowy), funkcjonalnym i neuroanatomicznym, mechanizmy neurotransmisji sygnałów oraz neuroanatomia czynnościowa.

Pokazane zostaną powiązania pomiędzy procesami poznawczymi, jak pamięć, percepcja, język a ich neuronalnymi podstawami. Zostaną zaprezentowane i porównane metody badań neurobiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem badań pacjentów z zaburzeniami neuronalnymi (jak agnozja, amnezja, dysleksja) oraz neuroobrazowania: fMRI, PET, KT, MRS. Na przykładzie wybranych procesów poznawczych (np. percepcja wzrokowa, pamięć, emocje) studenci będą mogli się zapoznać z zasadami komunikacji informacji w układzie nerwowym.

W ramach laboratorium – zajęć na oddziałach szpitala - studenci będą mieli okazję obserwować kliniczne przypadki zaburzeń neurologicznych; będą mieli możliwość przeprowadzenia wywiadów z pacjentami .oraz interpretacji wyników badań.

Literatura:

Bochenek, A., Reicher, M. (2020) Anatomia człowieka, t.4-5. Warszawa: PZWL

Gazzaniga, M. Ivry, R, Manguan, G. (2013). Cognitive Neuroscience 4th edition. W. W. Norton & Company.

Gazzaniga, M. (2008). Human. The Science behind what Makes Us Unique. New York: HarperCollins Publishers.

Jaśkowski, P. (2009) Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Warszawa: Vizja Press.

Efekty uczenia się:

NPW1: Absolwent zna charakterystyki układu nerwowego na poziomach: komórkowym, anatomicznym i funkcjonalnym; zna niezbędną terminologię (K_W06, K_W02)

NPW2: Absolwent wymienia, charakteryzuje i krytycznie ocenia metody badań neurobiologicznych (K_W03, K_W06)

NPW3: Absolwent zna najnowsze osiągnięcia i aktualne teorie w neuronauce poznawczej (K_W09, K_W06)

NPW4: Absolwent zna miejsce i rolę neuronauki poznawczej w spektrum dyscyplin kognitywistycznych, w szczególności wyjaśnia zależności między psychologią poznawczą a neuronauką poznawczą (K_W06, K_W10)

NPW5: Absolwent zna prawne i etyczne uwarunkowane związane z diagnostyką pacjentów; zna istotę danych wrażliwych w medycynie (K_W12)

NPU1:Absolwent potrafi opisać i zaprezentować - na wybranym przykładzie - przepływ informacji w układzie nerwowym (K_U08, K_U09)

NPU2: Potrafi zinterpretować - w ograniczonym zakresie - wyniki badań lekarskich, ze szczególnym uwzględnieniem wyników neuroobrazowania mózgu. (K_U06, K_U12)

NPU3: Potrafi sformułować wybrane problemy badawcze we współczesnej neuronauce, zaprezentować istniejące rozwiązania i omówić je krytycznie (K_U02, K_U06)

NPU4: Potrafi zinterpretować procesy neurobiologiczne w perspektywie interdyscyplinarnej; w szczególności w kategoriach odpowiednich procesów psychologicznych i obliczeniowych. (K_U12, K_U06)

NPK1: Samodzielnie wyszukuje informacje dotyczące neurobiologicznych podstaw poznania; ocenia ich wartość (K_K01)

NPK2: Ma świadomość znaczenia badań nad nerwowymi podstawami poznania i odpowiedzialności za konsekwencje diagnostyczno-terapeutyczne (K_K03, K_K06)

NPK3: Przestrzega zasad kontaktów z pacjentami i ochrony medycznych danych wrażliwych (K_K03, K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Agnieszka Cegiełkowska-Bednarczyk, Robert Kaczmarczyk, Andrzej Kapusta, Kamil Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Agnieszka Górska, Robert Kaczmarczyk, Marcin Kaczor, Andrzej Kapusta, Katarzyna Kokot, Piotr Konderak, Magdalena Majewska, Kamil Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rządeczka
Prowadzący grup: Agnieszka Cegiełkowska-Bednarczyk, Robert Kaczmarczyk, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Kamil Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Agnieszka Cegiełkowska-Bednarczyk, Robert Kaczmarczyk, Andrzej Kapusta, Katarzyna Kokot, Piotr Konderak, Karolina Libor, Magdalena Majewska, Kamil Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)