Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uczenie sztucznych układów neuropodobnych (AI)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.146
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uczenie sztucznych układów neuropodobnych (AI)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #AI (sem. 4,6)
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=1204
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Sztuczne Układy Neuropodobne.

Znajomość języka programowania Python.


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

1. Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Realizowane w formie zajęć dydaktycznych: 30

Realizowane w formie m.in. konsultacji: 10

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 40


2. Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu 25

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych 10

Realizacja zleconych zadań projektowych 45

Łączna liczba godzin niekontaktowych 80


Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 120,00 godz.

liczba punktów ECTS = 120,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 4,00 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,33 punktów ECTS,

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,67 punktów ECTS.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział studenta w przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych oraz uzyskanie pozytywnych ocen z prac objętych tymi zajęciami.


a) indywidualna ocena pracy na zajęciach; (25 pkt) (W1, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3).

b) ocena zadanych do zrealizowania projektów; (75 pkt) (W1, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3).


(Próg zaliczenia 51% punktów)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest bliższe zapoznanie uczestników z metodami i algorytmami uczenia wybranych, sztucznych układów neuropodobnych (sun), problemami i trudnościami występującymi podczas takiego procesu oraz czynnościami pozwalającymi te problemy rozwiązać lub minimalizować ich skutki.

Treści poruszane podczas zajęć będą obejmowały:

1. Uczenie nadzorowane, w tym: Perceptron Rosenblatta oraz algorytm jego uczenia; uczenie metodą spadku gradientu; uczenie sieci metodą wstecznej propagacji błędu.

2. Uczenie nienadzorowane, w tym: sieci BAM, Hopfielda oraz Kohonena oraz proces ich uczenia.

3. Uczenie ze wzmocnieniem.

Literatura:

1) I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep Learning (https://www.deeplearningbook.org)

2) S. Raschka, V. Mirjalili, Python Machine Learning Third Edition (Packt Publishing) (https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-3rd-edition)

3) R. Tadeusiewicz (red.), Neurocybernetyka teoretyczna (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) (https://www.wuw.pl/product-pol-11315-Neurocybernetyka-teoretyczna-PDF.html)

4) SNNS Stuttgart Neural Network Simulator User Manual, Version 4.2. (https://www.ra.cs.uni-tuebingen.de/downloads/SNNS/SNNSv4.2.Manual.pdf)

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W1. Zna i rozumie podstawy oraz sposoby działania omówionych na zajęciach sztucznych układów neuropodobnych wraz z metodami ich uczenia (K_W02, K_W03, K_W08).

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. Potrafi ze zrozumieniem przeprowadzić kolejne etapy działania omówionych na zajęciach mechanizmów (np. algorytmu) uczenia sztucznych układów neuropodobnych (K_U02, K_U05, K_U07).

U2. Potrafi ze zrozumieniem przeprowadzić kolejne etapy działania omówionych na zajęciach sztucznych układów neuropodobnych (K_U02, K_U05, K_U07).

U3. Potrafi dobrać właściwe parametry pracy mechanizmu uczącego sztuczne układy neuropodobne (K_U02, K_U05, K_U07).

U4. Potrafi odwzorować działanie sztucznych układów neuropodobnych oraz mechanizmów ich uczenia w systemie komputerowym (K_U02, K_U05, K_U07).

U5. Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić, wyjaśnić i opisać zagadnienia związane z działaniem i uczeniem omówionych podczas zajęć sztucznych układów neuropodobnych (K_U02, K_U05, K_U07).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1. Zna i potrafi wyszukać oraz krytycznie ocenić pozycje literaturowe pozwalające na rozszerzenie jego wiedzy w zakresie sztucznych układów neuropodobnych oraz ich uczenia (K_K01, K_K06).

K2. Wykazuje staranność i rzetelność w realizowanych pracach oraz dąży do ich oryginalnego charakteru (K_K01, K_K06).

K3. Zdaje sobie sprawę z szybkiego rozwoju w zakresie sztucznych układów neuropodobnych i potrzeby poszerzania własnej wiedzy (K_K01, K_K06).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kamiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Olszewski
Prowadzący grup: Paweł Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)