Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LISP Programming Extended (AI)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.147
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: LISP Programming Extended (AI)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #AI (sem. 4,6)
Strona przedmiotu: http://bacon.umcs.lublin.pl/~pgiza/zajecia/kognitywistyka/lisp-programming-extended
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowa obsługa komputera

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

4 ECTS = ok. 100 godz. pracy studenta. W tym (około):


Godziny kontaktowe (LAB): 30

Bieżące przygotowanie się do zajęć: 20

Wykonywanie zadań laboratoryjnych: 30

Przygotowanie się do zaliczenia: 15

Kontakt z wykładowcą na konsultacjach: 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych z:


domowych zadań laboratoryjnych

2 testów zaliczeniowych


Oceny przyporządkowane są do progów punktowych w sposób opisany na stronie:

http://bacon.umcs.lublin.pl/~pgiza/blog/archiwa/3505

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nieco bardziej zaawansowanymi pojęciami, zagadnieniami i metodami programowania w szeroko stosowanym w sztucznej inteligencji języku LISP od strony teoretycznej i praktycznej. Treści kształcenia dotyczą obszarów związanych zarówno z samym środowiskiem programistycznym języka LISP jak i jego zastosowań w rozwiązywaniu problemów w sztucznej inteligencji za pomocą szeregu metod rekurencyjnych i iteracyjnych. We wszystkich tych obszarach pokazane jest zastosowanie tzw. wolnego oprogramowania oraz zaprezentowana fachowa terminologia angielska.

Treści przedmiotowe:

• Omówienie i porównanie podstawowych metod iteracyjnych i rekurencyjnych języka LISP

• Konstrukcja loop, jej działanie i sterowanie nią

• Iteracja numeryczna

• Iteracja kontrolowana na wejściu użytkownika

• Iteracja listowa

• Zastosowanie iteracji do przeszukiwania struktur danych zakodowanych jako listy

• Zaawansowane konstrukcje iteracyjne, funkcja lambda

• Ogólne zasady rekurencji i jej porównanie z metodami iteracyjnymi

• Rekurencja numeryczna

• Rekurencja listowa

• Zastosowanie rekurencji do przeszukiwania struktur danych w postaci przestrzeni numerycznych

• Zastosowanie rekurencji do przeszukiwania struktur danych zakodowanych jako listy

• Zaawansowana rekurencja (car-cdr) i jej zastosowania do przeszukiwania list o dowolnym poziomie zagnieżdżenia

• Zasady tworzenia większych programów: funkcja load

• Zasady kompilacji programów

Literatura:

Podana na stronie kursu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Definiuje bardziej zaawansowane struktury języka LISP oraz charakteryzuje metody stosowane w tym języku do prostych problemów w sztucznej inteligencji.

K_W08

2. Zna i rozumie odpowiednie narzędzia języka LISP do opisu prostych systemów i procesów poznawczych. K_W08

3. Biegle opisuje strukturę logiczną języka programowania. Zna pojęcia syntaktyczne i semantyczne oraz wyjaśnia ich wzajemne relacje. K_W04

Umiejętności:

1. Potrafi rozwiązywać problemy przy użyciu różnych technik programowania języka LISP oraz analizować i oceniać działanie przykładowych programów także w języku angielskim. K_U02, K_U05, K_U07, K_U08

2. Umie rozwiązywać problemy poprzez dobór, wdrożenie i wykorzystanie tzw. wolnego otwartego oprogramowania, również działającego w środowisku darmowego systemu operacyjnego Linux. K_U02, K_U05, K_U07, K_U08

3. Potrafi biegle posługiwać się dostępnym środowiskiem programistycznym. K_U02, K_U05, K_U07, K_U08

Kompetencje społeczne:

1. Jest przygotowany do komunikacji z otoczeniem, także w języku angielskim. K_K01

2. Jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu programowania w działaniach na rzecz interesu publicznego i rozwoju przedsiębiorczości. K_K05

3. Przestrzega zasad poszanowania własności intelektualnej w tym prawa autorskiego do programów, również poprzez używanie darmowego oprogramowania. K_K02, K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)