Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy zachowań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy zachowań
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka III sem. (stare)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wstępnych wymagań.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 45

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1) egzamin pisemny;

2) obecność na zajęciach;

3) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami fizjologii i neurobiologii człowieka oraz zagadnieniami rozwoju organizmu w kontekście osobniczym i ewolucyjnym, prezentacja procesów chorobowych oraz zaburzeń ludzkiego zachowania oraz metod badania organizmu.

Literatura:

1) J. Kalat, "Biologiczne podstawy psychologii", Warszawa 2006.

2) Podstawy neuropsychologii klinicznej", red. Ł. Domańska, A. Borkowska, Lublin 2011.

3) J. Vetulani, M.Mazurek, Bez ograniczeń. Jak rządzi nami mózg, Warszawa 2015.

4) J.W.Guzek, Patofizjologia człowieka w zarysie, Warszawa 2008.

5) B.Sadowski, Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, Warszawa 2001.

6) H.Fletcher, I.Hickey, P.Winter, "Genetyka. Krótkie wykłady", przekład zbiorowy, Warszawa 2010.

7) Mózg a zachowanie, red. T.Górska, A.Grabowska, J.Zagrodzka, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Znajomość biologicznych i neurologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka.

[K_W03]

Znajomość etapów rozwoju somatycznego i psychoruchowego z uwzględnieniem okresów szczególnie krytycznych dla rozwoju i zdrowia człowieka.

[K_W08, K_W09]

Wiedza na temat genetycznych oraz środowiskowych determinantów zachowań człowieka.

[K_W12]

Wiedza na temat metod oraz technik badawczych neurofizjologii.

[K_W12, K_W17]

Rozumienie tekstów naukowych z zakresu neurofizjologii.

[K_U14]

Umiejętność komunikowania się z profesjonalistami w zakresie mechanizmów funkcjonowania człowieka.

[K_U01, K_U02]

Umiejętność wyszukiwania informacji na temat funkcjonowania organizmu oraz wzajemnych związków i zależności między układem nerwowym a innymi układami organizmu człowieka.

[K_U03, K_U11]

Umiejętność analizy czynników niezbędnych do zachowania zdrowia i sprawności psychofizycznej.

[K_U03, K_U08]

Umiejętność rozpoznawania chorobowych konsekwencji niewłaściwego funkcjonowania mózgu lub poszczególnych układów (szczególnie neurohormonalnych).

[K_U08]

Docenia etyczne konsekwencje badań biomedycznych.

[K_K07]

Wykazuje szacunek wobec ludzkiego ciała i moralnych konsekwencji ingerencji w ludzki organizm.

[K_K07]

Krytycznie ocenia wiedzę prezentowaną w literaturze popularnej oraz fachowej.

[K_K03, K_K05]

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta, Marcin Rządeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)