Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań psychologicznych (LOG)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.150
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań psychologicznych (LOG)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #LOG (sem. 2,4,6)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zapisy na fakultet

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia 30 godzin - 1 ECTS

Godziny niekontaktowe - 30 godzin - 1 ECTS, w tym:

- przygotowanie do pisemnego zaliczenia przedmiotu- 15 godzin

- studiowanie literatury przedmiotu - 15 godzin

Łączna liczba punktów ECTS: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- esej krytyczny na wybrany temat

- analiza struktury procesu badawczego na podstawie dwóch wybranych artykułów psychologicznych

- kolokwium - test 20 pytań

Pełny opis:

Fakultet ma na celu przybliżenie studentom metod wykorzystywanych w procesie badawczym w psychologii. Zajęcia podzielone są na dwa główne bloki: podejście jakościowe (idiograficzne) oraz podejście ilościowe (nomotetyczne).

Literatura:

Babbie E., (2013), Podstawy badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński J., (2010), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński J., Zakrzewska M. (2008), „Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii”, [w:] J. Strelau, D. Doliński [red.], Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, Gdańsk, GWP, s. 175–301.

Cichocki P., Jędrkiewicz T., Zydel R., (2012), „Etnografia wirtualna”, [w:] D. Jemielniak [red.], Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 203–219.

Creswell J.W., (2013), Projektowanie badań naukowych, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doliński D., (2005), Techniki wpływu społecznego, Warszawa, Scholar.

Francuz P., Mackiewicz R., (2005), Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin, Wydawnictwo KUL.

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., (1996), Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań, Zysk i S-ka.

Hornowska E., (2007), Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Warszawa, Scholar.

Koniecki K.T., (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witaszek Z., (2007), „Miejsce i rola sondaży w badaniu opinii społecznej”, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4(171), s. 141–162.

Zając J. Krejtz K., (2007), „Internet jako przedmiot i obszar badań psychologii społecznej”, Psychologia Społeczna, 3(5).

Zielińska-Pękał D., (2012), „Od pomocy do przemocy w poradnictwie. Dwie narracje”, Studia Poradoznawcze, s. 110–125.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

WIEDZA

Zna i rozumie:

1) przebieg procesu badawczego w psychologii,

2) cechy podejście nomotetycznego i idiograficznego w psychologii,

3) metody stosowane w badaniach psychologicznych,

4) ograniczenia we wnioskowaniu o prawidłowościach rozwoju psychicznego człowieka w oparciu o wyniki badań.

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi:

1) zrekonstruować przebieg procesu badawczego na podstawie opisu zawartego w artykule empirycznym,

2) rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie badawczym.

3) uzasadnić zastosowanie danej procedury badawczej i modelu analizy statystycznej (w odniesieniu do konkretnego projektu badawczego).

KOMPETENCJE:

1) jest gotowy do wykorzystywania posiadanej wiedzy z zakresu analizy logicznej do wnioskowania o rzetelności i trafności postępowania badawczego (bez wnikania w psychometryczne konotacje),

2) jest gotowy do propagowania racjonalnego warsztatu metodycznego w prowadzeniu badań psychologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Tomasz Knopik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Błaszczak
Prowadzący grup: Wojciech Błaszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Błaszczak
Prowadzący grup: Wojciech Błaszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gerłowska
Prowadzący grup: Justyna Gerłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)