Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etnografia kognitywna (LOG)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.153
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etnografia kognitywna (LOG)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #LOG (sem. 2,4,6)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia, realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 10

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta/ki do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studentki/a do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Studiowanie przez studenta/kę literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 20

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

prezentacje

projekty

aktywność

Pełny opis:

Praktyczny warsztat badawczy obejmujący szereg metod jakościowych wykorzystywanych w badaniach społecznych, w szczególności badaniach procesów poznawczych i wiedzy. W ramach zajęć zapoznamy się z koncepcją rozproszonego poznania, a następnie wspólnie zaprojektujemy i przeprowadzimy pilotażowe badanie społeczne zgodne z założeniami tzw. etnografii poznawczej cognitive ethnography). Zasadnicza część zajęć będzie polegała na omówieniu i przećwiczeniu poszczególnych etapów badawczych, począwszy od wyboru problemu badawczego i terenu, poprzez konkretne techniki zbierania danych (obserwacje, wywiady na wpół ustrukturyzowane i pogłębione, rozmowy swobodne, dokumentacja fotograficzna), metody analizy danych (kodowanie tekstów i materiałów wizualnych oraz pisanie not badawczych), aż po wyciąganie wniosków i raportowanie. Część zajęć odbędzie się poza salą wykładową, w wybranym wspólnie terenie badawczym. Przedmiot ma dać możliwość nauczenia się, jak samodzielnie przeprowadzić nieskomplikowane badanie jakościowe metodą etnografii poznawczej.

Literatura:

Literatura jest podana przy poszczególnych tematach zajęć. Lektury mogą zmieniać się w trakcie kursu w konsultacji ze studentami. Prowadząca zapewnia elektroniczne wersje wszystkich wymaganych tekstów

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W_02: Zna na poziomie rozszerzonym ogólną terminologię kognitywistyczną oraz specjalistyczną terminologię podstawowych dyscyplin tworzących kognitywistykę – w języku polskim i angielskim.

W_07: Zna i rozumie konsekwencje usytuowania człowieka jako naturalnego systemu poznawczego w środowisku,

społeczności, kulturze.

W_09: Zna dylematy związane z badaniami nad naturalnymi systemami poznawczymi i z wykorzystywaniem wyników

tych badań w praktyce.

Umiejętności:

U02: Potrafi sformułować problem i hipotezę naukową, dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze w zakresie wybranej perspektywy badania procesów poznawczych; potrafi rozwiązać problem i sformułować wnioski.

U03: Potrafi zaplanować i przeprowadzić podstawowe badania dotyczące mechanizmów poznawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej; samodzielnie poszerza umiejętności badawcze w tym zakresie

U05: Potrafi analizować zachowania systemów poznawczych w kategoriach wybranych struktur i procesów poznawczych; wykorzystuje te analizy w rozwiązywaniu złożonych i nietypowych problemów związanych z poznaniem.

Kompetencje:

K_01 Rozwija w sobie zdolność krytycznej oceny posiadanej i dostępnej wiedzy; ocenia wiarygodność źródeł.

K_03 Jest przygotowany do popularyzacji kognitywistyki i upowszechniania jej osiągnięć; inicjuje i inspiruje tego typu działania.

K_05 Przestrzega zasad etyki związanych z badaniami nad naturalnymi systemami poznawczymi i z wykorzystywaniem

wyników tych badań w praktyce.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kołtun
Prowadzący grup: Aleksandra Kołtun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rządeczka
Prowadzący grup: Anna Witeska-Młynarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witeska-Młynarczyk
Prowadzący grup: Anna Witeska-Młynarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)