Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Philosophy of Mind

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.161
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Philosophy of Mind
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 5 sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 I-III-V sem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

znajomość angielskiego na poziomie B2

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 20

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 60

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 50

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 50

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ogólne:

egzamin ustny, kolokwia pisemne

uczestnictwo i aktywność w trakcie zajęć

realizacja zadań domowych

szczegółowe formy w opisie WY i KW


Pełny opis:

Co filozof może powiedzieć o umyśle, czego nie wiadomo z nauk szczegółowych: z psychologii, neurobiologii czy fizyki? Czy zagadkę świadomości, inteligencji, jakości można rozwiązać nie ruszając się z przysłowiowego fotela, niezależnie od wszelkich danych empirycznych? W trakcie wykładu przedstawione zostaną ogólne koncepcje umysłu: umysł jako zachowanie (behawioryzm: Hempel, Ryle), umysł jako stany mózgowe (teorie identyczności stanów centralnych: Place, Smart, Lewis, Armstrong), stany mentalne jako stany pełniące określone funkcje w ramach umysłu (funkcjonalizm: Putnam, Fodor), podejście interpretacyjne (Davidson, Dennett), eliminatywizm (Churchland, Stich). Będziemy się zastanawiać nad problematyką świadomości (Chalmers, Searle), subiektywności i samowiedzy (Nagel, Burge), innych umysłów, źródeł treści mentalnych a także relacji między umysłem a ciałem, przyczynowości mentalnej oraz qualiów (jakości wrażeń zmysłowych). Przestawione zostaną dwa podstawowe modele umozliwiające wyjaśnianie myśli i zachowań innych: teoria teorii oraz symulacja. Ostatecznie zastanowimy się, czy filozofia umysłu nie jest przedsięwzięciem "beznadziejnym", tj. czy ludzie, posługując się umysłem są w stanie - nawet w zasadzie - wyjaśnić tajemnicę umysłu.

Literatura:

zob. opis wykładu i kw

Efekty uczenia się:

PMW1: Absolwent na miejsce i rolę filozofii umysłu w spektrum dziedzin kognitywistycznych (K_W01, K_W02, K_W10)

PMW2: Absolwent zna terminologię (w języku polskim i angielskim) specyficzną dla filozofii umysłu, zna jej powiązania z terminologią innych dyscyplin kognitywistycznych (K_W02, K_W10)

PMW3: Absolwent zna stanowiska w kluczowych dyskusjach toczonych w ramach filozofii umysłu: sporze o naturę umysłu jako systemu poznawczego; relacji między umysłem a ciałem i światem, dyskusji dotyczącej treści stanów mentalnych (K_W05, K_W09)

PMW4: Zna i ocenia argumenty psychologów poznawczych, neuronaukowców czy badaczy sztucznej inteligencji wykorzystywane w dyskusjach filozofów umysłu (K_W05, K_W06, K_W08)

PMW5: Absolwent zna metody wykorzystywane w filozofii umysłu (K_W03)

PMU1: Potrafi przedstawić (ustnie i pisemnie) argumenty i przykłady wspierające wybraną koncepcję umysłu (K_U02, K_U09, K_U10, K_U11)

PMU2: Analizuje krytycznie teksty z zakresu filozofii umysłu (K_U03, K_U04, K_U11)

PMU3: Umie odnajdować i śledzić argumentację - wykrywa założenia i presupozycje, wskazuje konsekwencje tez, rozpoznaje błędy w argumentacji (K_U4, K_U3)

PMU4: Nabywa umiejętności pracy z językiem angielskim i specyficzną anglojęzyczną terminologią (K_U10, K_U11)

PMK1: Wykazuje aktywność w samodzielnym poszukiwaniu i ocenie wartości informacji (K_K01)

PMK2: Absolwent jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w debacie naukowej (K-K01, K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)