Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic writing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.162
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Academic writing
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 5 sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 I-III-V sem
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

English (level: B2)

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

number of class hours (so-called contact hours):

30h laboratory

20h consultations

in sum: 50h (2 ETCS)


non-contact hours:

time spent on individual studying or working in groups (preparing for class, collecting materials): 25h (1 ETCS)


Total:

75h

3 ETCS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Classroom discussion, midterm exam, two written assignments (argumentation paper, reviewer response paper).

Pełny opis:

The course introduces a combination of basic writing principles and best practices particular to academic writing. It begins with a discussion of an extended set of grammatical rules relevant to composition in English, ranging from basic punctuation to syntactic structure. It also covers basic formatting practices, along with reference styles (APA and CMoS).

The course then moves into composition and style, discussing best practices in terms of coherence, clarity, and rigor. This is followed by an extended discussion of argumentation and tactics, including but not limited to distinctions, thought experiments, varieties of dilemma, and reductio ad absurdum.

The course concludes with a discussion of the publishing process, covering the structure of journals, predatory publishing, and the peer review system.

Literatura:

R. Barrass. Scientists Must Write: A Guide to Better Writing for Scientists, Engineers and Students. London: Routledge. 2005.

A.P. Martinich. Philosophical Writing: An Introduction, 3rd edition. Padstow: Blackwell Publishing. 2005.

Chicago Manual of Style, 17th edition. Chicago: Chicago University Press. 2017.

E. Van Geyte. Writing: Learn to Write Better Academic Essays. London: Collins. 2013.

Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition. Washington: American Psychological Association. 2012.

Efekty uczenia się:

K_W02: Zna i definiuje (w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w angielskim) elementarną terminologię z zakresu dyscyplin tworzących kognitywistykę niezbędną do opisu systemów poznawczych; zna zależności między terminologią służącą do opisu systemów poznawczych w ramach poszczególnych dyscyplin.

K_W03: Zna podstawowe metody badań naukowych, zasady formułowania i uzasadniania hipotez. Zna metody badań i narzędzia poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych.

K_W04: Zna strukturę logiczną języka. Rozumie podstawowe pojęcia syntaktyczne i semantyczne oraz wyjaśnia ich wzajemne relacje.

K_W09: Zna podstawowe nurty badań kognitywistycznych, stopień ich zaawansowania, osiągnięcia i zastosowania; ma wiedzę szczegółową w ramach wybranego podejścia.

K_W10: Zna relacje kognitywistyki z innymi dyscyplinami; rozumie specyficzną rolę kognitywistyki w integracji nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych i ścisłych.

K_U01: Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod.

K_U02: Umie sformułować problem badawczy, dobrać właściwe metody i narzędzia rozwiązywania, rozwiązać go oraz zaprezentować wyniki badań.

K_U03: Potrafi analizować teksty z zakresu kognitywistyki.

K_U04: Potrafi przeprowadzić analizę (syntaktyczną, semantyczną, pragmatyczną) wypowiedzi.

K_U06: Umie wyciągać wnioski z wyników uzyskanych przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych kognitywistyki.

K_U07: Sprawnie posługuje się wybranymi technologiami informatycznymi: na poziomie aplikacji użytkowych i narzędzi sieciowych.

K_U08: Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii kognitywistycznej w języku polskim i – w ograniczonym zakresie - angielskim.

K_U09: Potrafi sformułować w sposób przejrzysty własne stanowisko oraz argumentować na jego rzecz; potrafi również ocenić kontrargumenty i udzielić na nie odpowiedzi; prezentuje swoje stanowisko w postaci pracy pisemnej, wystąpienia ustnego wspartego prezentacją lub posterem

K_U11: Posługuje się językiem angielskim w zakresie kognitywistyki na poziomie B2.

K_K01: Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej i dostępnej powszechnie wiedzy; w dyskusjach przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu.

K_K03: Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy iumiejętności.

K_K04: Jest przygotowany do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach kognitywistyki, a także korzyściach i zagrożeniach związanych z aplikacją badań nad poznaniem.

K_K06: Przestrzega przyjętych w środowisku naukowym norm postępowania, w szczególności zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wolski
Prowadzący grup: Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Lemanek
Prowadzący grup: Kamil Lemanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-cf0b884f2 (2024-04-02)