Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic writing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.162
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Academic writing
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 5 sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 I-III-V sem
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

English (level: B1)

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

number of class hours (so-called contact hours):

30h laboratory

20h consultations

in sum: 50h (2 ETCS)


non-contact hours:

time spent on individual studying or working in groups (preparing for class, collecting materials): 25h (1 ETCS)


Total:

75h

3 ETCS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Laboratory: a short research paper written and fromatted according to Elsevier's standards.

Laboratory: classroom discussions.

Pełny opis:

The course aims at teaching students how to write, edit, review, and submit a research paper to a scientific journal. It covers general elements of LaTeX: syntax, class files and their impact on the preamble, bibtex files (how to produce and use them). During the course we shall discuss formal requirements of major scientific publishers: IOS Press, Springer, and Elsevier. We shall also examine the process of submission, review, and revision.

The course also covers the standard structure of research papers, the elements of scientific writing style, and the deep edit method.

Literatura:

Robert Barrass, Scientists Must Write: A Guide to Better Writing for Scientists, Engineers and Students, Routledge 2005

Efekty uczenia się:

K_W02: Zna i definiuje (w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w angielskim) elementarną terminologię z zakresu dyscyplin tworzących kognitywistykę niezbędną do opisu systemów poznawczych; zna zależności między terminologią służącą do opisu systemów poznawczych w ramach poszczególnych dyscyplin.

K_W03: Zna podstawowe metody badań naukowych, zasady formułowania i uzasadniania hipotez. Zna metody badań i narzędzia poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych.

K_W04: Zna strukturę logiczną języka. Rozumie podstawowe pojęcia syntaktyczne i semantyczne oraz wyjaśnia ich wzajemne relacje.

K_W09: Zna podstawowe nurty badań kognitywistycznych, stopień ich zaawansowania, osiągnięcia i zastosowania; ma wiedzę szczegółową w ramach wybranego podejścia.

K_W10: Zna relacje kognitywistyki z innymi dyscyplinami; rozumie specyficzną rolę kognitywistyki w integracji nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych i ścisłych.

K_U01: Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod.

K_U02: Umie sformułować problem badawczy, dobrać właściwe metody i narzędzia rozwiązywania, rozwiązać go oraz zaprezentować wyniki badań.

K_U03: Potrafi analizować teksty z zakresu kognitywistyki.

K_U04: Potrafi przeprowadzić analizę (syntaktyczną, semantyczną, pragmatyczną) wypowiedzi.

K_U06: Umie wyciągać wnioski z wyników uzyskanych przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych kognitywistyki.

K_U07: Sprawnie posługuje się wybranymi technologiami informatycznymi: na poziomie aplikacji użytkowych i narzędzi sieciowych.

K_U08: Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii kognitywistycznej w języku polskim i – w ograniczonym zakresie - angielskim.

K_U09: Potrafi sformułować w sposób przejrzysty własne stanowisko oraz argumentować na jego rzecz; potrafi również ocenić kontrargumenty i udzielić na nie odpowiedzi; prezentuje swoje stanowisko w postaci pracy pisemnej, wystąpienia ustnego wspartego prezentacją lub posterem

K_U11: Posługuje się językiem angielskim w zakresie kognitywistyki na poziomie B2.

K_K01: Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej i dostępnej powszechnie wiedzy; w dyskusjach przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu.

K_K03: Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy iumiejętności.

K_K04: Jest przygotowany do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach kognitywistyki, a także korzyściach i zagrożeniach związanych z aplikacją badań nad poznaniem.

K_K06: Przestrzega przyjętych w środowisku naukowym norm postępowania, w szczególności zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wolski
Prowadzący grup: Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wolski
Prowadzący grup: Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wolski
Prowadzący grup: Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wolski
Prowadzący grup: Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Lemanek
Prowadzący grup: Kamil Lemanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)