Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia umysłu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia umysłu
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka V sem. (stare)
Strona przedmiotu: http://konderak.eu/fum16.html
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs wprowadzający do filozofii (np. F-K.33)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji: 10

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 60

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 45

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 20

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 45


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

FUW1: ocena uczestnictwa w kw, egz. ustny

FUW2: egz. ustny

FUW3: egz. ustny

FUW4: dyskusja na kw, egz. ustny

FUW5: dyskusja na kw, egz. ustny

FUU5: egz. ustny


Pełny opis:

Co filozof może powiedzieć o umyśle, czego nie wiadomo z nauk szczegółowych: z psychologii, neurobiologii czy fizyki? Czy zagadkę świadomości, inteligencji, jakości można rozwiązać nie ruszając się z przysłowiowego fotela, niezależnie od wszelkich danych empirycznych? W trakcie wykładu przedstawione zostaną ogólne koncepcje umysłu: umysł jako zachowanie (behawioryzm: Hempel, Ryle), umysł jako stany mózgowe (teorie identyczności stanów centralnych: Place, Smart, Lewis, Armstrong), teoria stanów mentalnych jako stanów pełniące określone funkcje w ramach umysłu (funkcjonalizm: Putnam, Fodor), podejście interpretacyjne (Davidson, Dennett), eliminatywizm (Churchland, Stich). Będziemy się zastanawiać nad problematyką świadomości (Chalmers, Searle), subiektywności i samowiedzy (Nagel, Burge), innych umysłów, źródeł treści mentalnych a także relacji między umysłem a ciałem, przyczynowości mentalnej oraz qualiów (jakości wrażeń zmysłowych). Rozpatrzymy hipotezę rozszerzonego umysłu, zgodnie z którą umysł wykracza poza czaszkę i ciało. Przedstawione zostaną dwa podstawowe modele umożliwiające wyjaśnianie myśli i zachowań innych: teoria teorii oraz symulacja. Ostatecznie zastanowimy się, czy filozofia umysłu nie jest przedsięwzięciem "beznadziejnym", tj. czy ludzie, posługując się umysłem są w stanie - nawet w zasadzie - wyjaśnić tajemnicę umysłu.

Efekty uczenia się:

FUW1:Rozróżnia i charakteryzuje stanowiska w (ontologicznym) sporze o naturę umysłu

[K_W03, K_W04]

FUW2: Formułuje problem relacji poznawczej między umysłem a światem w różnych ujęciach

[K_W03]

FUW3: Wymienia i wyjaśnia stanowiska odnośnie rodzajów stanów mentalnych, ich własności i natury

[K_W05, K_W07]

FUW4: Wskazuje i ocenia argumenty za i przeciw danemu stanowisku pochodzące z innych dziedzin kognitywistycznych (psychologia, neuronauka, informatyka)

[K_W02, K_W05]

FUW5: Wymienia i wyjaśnia stanowiska w sporze o naturę świadomości

[K_W07]

FUU1: Konstruuje argumenty (ustnie i pisemnie) i przykłady wspierające wybrana koncepcję umysłu

[K_U05, K_U15]

FUU2: umie analizować i oceniać kontrargumenty

[K_U15]

FUU3: Analizuje krytycznie teksty z zakresu filozofii umysłu

[K_U14]

FUU4: Umie odnajdować i śledzić argumentację (rozpoznaje błędy, wykrywa założenia, identyfikuje presupozycje i konsekwencje tez)

[K_U15]

FUU5: Nabywa umiejętności pracy z językiem angielskim oraz przyswaja sobie terminologię anglojęzyczną

[K_U02, K_U04]

FUK1: Wykazuje aktywność w samodzielnym poszukiwaniu wiedzy

[K_K01]

FUK2: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w debacie naukowej

[K_K02, K_U02]

FUK3: wykazuje otwartość na kontrargumenty (nie będąc bezkrytycznym)

[K_K03]

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak, Andrzej Kubić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)