Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programming for Beginners (IT)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.181
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programming for Beginners (IT)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #IT (sem. 2,6)
Strona przedmiotu: http://bacon.umcs.lublin.pl/~pgiza/zajecia/kognitywistyka/programming-basics-sem-ii-2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowa obsługa komputera

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

4 ECTS = ok. 100 godz. pracy studenta. W tym (około):


Godziny kontaktowe (LAB): 30

Bieżące przygotowanie się do zajęć: 20

Wykonywanie zadań laboratoryjnych: 30

Przygotowanie się do zaliczenia: 15

Kontakt z wykładowcą na konsultacjach: 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych z:


testu praktycznego

2 testów teoretycznych

Wszystkie oceny cząstkowe muszą być pozytywne.

Oceny przyporządkowane są do progów punktowych w sposób opisany na stronie:

http://bacon.umcs.lublin.pl/~pgiza/blog/archiwa/3505

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is intended as an introduction to algorithmic information processing and imperative structural and objective programming in a chosen language.

Contents:

• Installation and usage of a chosen Integrated Debugging Environment.

• Introduction: keywords, identifiers, statements, comments, variables, and data types.

• Input and output operations.

• Conditional processing: the if…. elif….else statements

• Flow control in different kinds of loops.

• Syntactic and functional errors

• Defining functions, the scope of variables.

• Basic recursive methods.

• Writing simple programs to illustrate basics and somewhat larger projects to solve practical problems.

• Managing files and directories.

• Basics of Object-Oriented Programming, fundamental concepts (classes, objects, methods, inheritance…) and program examples.

Literatura:

Dostępna na stronie kursu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna podstawowe struktury wybranego języka programowania oraz charakteryzuje metody stosowane w tym języku do rozwiązywania prostych problemów. K_W08

2. Zna i rozumie dobór odpowiednich podstawowych narzędzi wybranego języka programowania do rozwiązywania prostych problemów. K_W08

3. Zna strukturę logiczną języka programowania. Zna i rozumie podstawowe pojęcia syntaktyczne i semantyczne oraz wyjaśnia ich wzajemne relacje. K_W04

Umiejętności:

1. Potrafi rozwiązywać proste problemy przy użyciu podstawowych technik programowania wybranego języka oraz analizować i oceniać działanie przykładowych prostych programów także w języku angielskim. K_U02, K_U05, K_U07, K_U08

2. Umie rozwiązywać proste problemy poprzez dobór, wdrożenie i wykorzystanie tzw. wolnego otwartego oprogramowania, również działającego w środowisku darmowego systemu operacyjnego Linux. K_U02, K_U05, K_U07, K_U08

3. Potrafi posługiwać się dostępnym środowiskiem programistycznym. K_U02, K_U05, K_U07, K_U08

Kompetencje społeczne:

1. Jest przygotowany do komunikacji z otoczeniem, także w języku angielskim. K_K01

2. Jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu programowania w działaniach na rzecz interesu publicznego i rozwoju przedsiębiorczości. K_K05

3. Przestrzega zasad poszanowania własności intelektualnej w tym prawa autorskiego do programów, również poprzez używanie darmowego oprogramowania. K_K02, K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Piotr Giza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Piotr Giza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Piotr Giza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Piotr Giza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)