Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka II sem. (stare)
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Pozytywny wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie minimum podstawowym.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a/godziny kontaktowe z udziałem wykladowcy 30

b/indywidualna praca studenta (prace domowe) 20

c/indywidualna praca studenta (literatura ) 10


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

prace pisemne przewidziane programem; dyskusja; praca indywidualna i zespołowa podczas zajęć; aktywny udział w zajęciach; obecności według ustaleń; mały projekt zespołowy lub prezentacja;

tłumaczenie tekstu specjalistycznego B2.

Pełny opis:

Lektorat języka angielskiego prowadzony jest zgodnie ze standardami Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment). Celem konwersatorium jest poszerzenie wiedzy studenta i doskonalenie jego umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2) poprzez rozwijanie sprawności językowych (czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne), utrwalanie i poszerzanie wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa. Studenci poznają język specjalistyczny z zakresu kognitywistyki.

Literatura:

Latham-Koenig Ch., Oxenden C. "English File 3rd ed. upper-intermediate. MultiPack A + zeszyt ćwiczen, OUP.

M. Rogers, J. Taylore-Knowles, S. Taylore-Knowles "Open Mind" Upper Intermediate (B2), wyd. Macmillan, 2015

Teksty specjalistyczne wybrane samodzielnie przez studentów wedle zainteresowań naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Filip
Prowadzący grup: Iwona Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Filip
Prowadzący grup: Iwona Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)