Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.193-4L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki filozoficznej z zakresu ontologii, epistemologii i antropologii.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe – 1 ECTS (30 h)

Godziny niekontaktowe – 2 ECTS (60 h), w tym:

- Studiowanie literatury przedmiotu – 1 ECTS (30 h)

- Pisanie pracy seminaryjnej – 1 ECTS (30 h)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena postępów w pisaniu pracy

Pełny opis:

Proseminarium poświęconej jest szerokiej problematyce filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem epistemologii. Analizowane problemy to : problem prawdy, uzasadnienia oraz form współczesnego sceptycyzmu. Brane są pod uwagę niezbędne rozstrzygnięcia ontologiczne szczególnie te dotyczące istnienia oraz sposobów istnienia (niezbędne dla precyzacji treści epistemologicznych. Ważnym zagadnieniem poruszanym na seminarium jest problem uteoretyzowania obserwacji w kontekście relatywizmu poznawczego. Obok zagadnień epistemologicznych pojawi się kwestia umysłu ludzkiego oraz samej konstrukcji tego bytu. Kwestie umysłu z kolei pociągają problem świadomości w perspektywie naturalistycznej.

Literatura:

Audi R.

1993, The Structure of Justification, Cambridge.

J.L.Austin J.L.

1993 (Wyd. polskie) Mówienie i poznawanie. Rozprawy filozoficzne, tłum. B.Chwedeńczuk, PWN, Warszawa.

Ayer J.

1964, The Foundations of Empirical Knowledge, Palgrave Macmillan.

1965 (Wyd. polskie) Problem poznania, tłum. E.König-Chwedeńczuk, PWN, Warszawa.

Baumgarten H.M.

1993, Przemiany pojęcia rozumu w dziejach myślenia europejskiego, „Edukacja Filozoficzna” Vol.16.

Beck L.J.

1965, The Metaphysics of Descartes, Oxford 1965.

Chmielecki A.

2013, Podstawy psychoniki. Ku alternatywie dla cognitive science, Warszawa.

Crick F.

1997, (Wyd. polskie) Zdumiewająca hipoteza czyli nauka w poszukiwaniu duszy, tłum B.Chacińska-Abrahamowicz, M.Abrahamowicz, Warszawa.

Hempoliński M.

1969, Problemy percepcji. Teoria danych zmysłowych w brytyjskiej filozofii analitycznej, PWN, Warszawa.

1989, Filozofia współczesna, Warszawa

Hirst R.J.

1959, The Problems of Perception, London , Allen and Unwin.

iłat R.

1999, Umysł jako model świata. Warszawa.

Plantinga A.

1986, Epistemic Justification, „Noûs” Vol.20, No, 1.

Platon

1999, wyd. polskie, Teajtet, tłum. W.Witwicki, Kęty.

Pöppel E. A-L Edingshaus A.L

1998, (Wyd. polskie) Mózg –tajemniczy kosmos, tłum.M.Skalska, PIW, Warszawa.

Pollock J.L. and J. Cruz J.

1999, Contemporary Theories of Knowledge, Rowman & Littlefield

Kim J.

2002, Umysł w świecie fizycznym, tłum. R.Poczubut, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu poruszanego w pracy magisterskiej.

Zna w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie filozofii w systemie nauk, a także jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną, a także podstawowe metody badań naukowych, zasady formułowania i uzasadniania hipotez

Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje związane z tematem pracy magisterskie ze źródeł pisanych i elektronicznych.

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę prac naukowych związanych z tematem pracy magisterskiej, ocenić ich doniosłość filozoficzną oraz umieścić je we właściwym kontekście społeczno-kulturowym.

Potrafi formułować i analizować złożone i nietypowe problemy filozoficzne, dobrać adekwatne do nich metody.

Potrafi samodzielnie napisać pracę magisterską z wykorzystaniem najważniejszych ujęć teoretycznych a także przygotować wystąpienia ustne dotyczące szczegółowych zagadnień filozoficznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Marek Hetmański, Henryk Kardela, Piotr Konderak, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)