Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika w zastosowaniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.200
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika w zastosowaniach
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. II-IV sem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wstępna wiedza z zakresu klasycznej logiki zdaniowej oraz logiki I-rzędu.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

wykład: 30 godzin

laboratoria: 15 godzin

konwersatoria: 15 godzin

konsultacje: 15 godzin


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

50 godzin samodzielnego przygotowania do zajęć

50 godzin samodzielnego przygotowania do egzaminu


Łącznie 175 godzin


Liczba punktów ECTS: 7

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład: egzamin pisemny z użyciem oprogramowania weryfikującego poprawność dowodów Pandora

Laboratorium: rozwiązywanie problemów (przy użyciu weryfikatora dowodów).

Konwersatorium: rozwiązywanie problemów i dyskusja.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z logiką jako narzędziem reprezentacji wiedzy oraz językiem programowania. W części laboratoryjnej studenci używać będą (komputerowego) weryfikatora dowodów oprartego na dedukcji naturalnej Jaśkowskiego (system Pandora udostępniany przez Imperial College w Londynie). Wykłady dotyczyć będą pozostałych systemów dowodzenia (takich jak systemy Gentzenowskie, rezolucja czy też semantic tableaux) oraz logik modalnych, logiki intuicjonistycznej, oraz logik wielowartościowych.

Literatura:

M. Ben-Ari, "Logika matematyczna w informatyce", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

KW_04: Zna strukturę logiczną języka. Rozumie podstawowe pojęcia syntaktyczne i semantyczne oraz wyjaśnia ich wzajemne relacje.

KW_08: Zna i rozumie charakterystyki systemów poznawczych w kategoriach obliczeniowych; zna metody sztucznej inteligencji umożliwiające modelowanie struktur i procesów poznawczych.

K_U01: Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod.

K_U04: Potrafi przeprowadzić analizę (syntaktyczną, semantyczną, pragmatyczną) wypowiedzi.

K_U07: Sprawnie posługuje się wybranymi technologiami informatycznymi: na poziomie aplikacji użytkowych i narzędzi sieciowych.

K_U09: Potrafi sformułować w sposób przejrzysty własne stanowisko oraz argumentować na jego rzecz; potrafi również ocenić kontrargumenty i udzielić na nie odpowiedzi; prezentuje swoje stanowisko w postaci pracy pisemnej, wystąpienia ustnego wspartego prezentacją lub posterem.

Kompetencje:

K_K01: Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej i dostępnej powszechnie wiedzy; w dyskusjach przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu

K_K02: Ma świadomość społecznych konsekwencji wdrażania technologicznych rozwiązań wspomagających czynności poznawcze i aktywności komunikacyjne.

K_K06: Przestrzega przyjętych w środowisku naukowym norm postępowania, w szczególności zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wolski
Prowadzący grup: Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wolski
Prowadzący grup: Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Paśniczek
Prowadzący grup: Jacek Paśniczek, Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Paśniczek
Prowadzący grup: Jacek Paśniczek, Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Andrzej Nowakowski, Barbara Tomczyk, Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)