Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie II - PROLOG - kurs rozszerzony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie II - PROLOG - kurs rozszerzony
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka V sem. (stare)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

> Logika formalna

> Programowanie I: Lisp lub inny kurs podstawowy programowania

> Dowolny kurs z zakresu podstaw obsługi systemu linux

> Język angielski


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Konsultacje: 5,0

Wykład: 15,0

Ćwiczenia: 15,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych: 30,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń: 15,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu: 10,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

[1] Kolokwium, egzamin pisemny.

[2] Kolokwium, egzamin pisemny.

[3] Bieżące przygotowanie do zajęć, odpowiedzi ustne.

[4] Kolokwium, egzamin pisemny, odpowiedzi ustne.

[5] Ćwiczenia praktyczne.

[6] Odpowiedzi ustne, kolokwium, egzamin pisemny.

[7] Pozostawia stanowisko pracy w należytym stanie.

[8] Nie ma wyjścia - na pracowni jest tylko Linux.

[9] Ćwiczenia praktyczne, kolokwium, egzamin pisemny.

[10] Odpowiedzi ustne.

[11] Odpowiedzi ustne.

[12] Ćwiczenia praktyczne, kolokwium, egzamin pisemny.

Pełny opis:

Na wykładzie przedstawiony jest język programowania Prolog:

> rozszerzona składnia,

> szczegóły używanych konstrukcji,

> definicje niektórych wbudowanych predykatów,

> schematy wnioskowania,

> złożone elementy oparte o rekurencję.

Wykład ilustrowany jest licznymi przykładami.

Na ćwiczeniach studenci sprawdzają działanie Prologu w praktyce oraz samodzielnie rozwiązują problemy z wykorzystaniem tego narzędzia.

Literatura:

> Dokumentacja do GNU Prolog

> W.F. Clocksin, C.S. Mellish, Prolog. Programowanie (Helion)

Literatura uzupełniająca:

> A. Niederliński, A Gentle Guide to Constraint Logic Programming via Eclipse, Gliwice (2014).

Efekty uczenia się:

[1] Definiuje podstawowe struktury języka Prolog oraz charakteryzuje metody stosowane w tym języku w zastosowaniu do wybranych problemów sztucznej inteligencji.

[2] Zna i dobiera odpowiednie narzędzia języka Prolog do opisu systemów i procesów poznawczych.

[3] Opisuje strukturę logiczną języka. Zna podstawowe pojęcia syntaktyczne i semantyczne oraz wyjaśnia ich wzajemne relacje.

[4] Potrafi rozwiązywać konkretne problemy przy użyciu technik programowania języka Prolog oraz analizować i oceniać działanie przykładowych prostych programów także w języku angielskim.

[5] Umie rozwiązywać problemy poprzez dobór, wdrożenie i wykorzystanie tzw. wolnego otwartego oprogramowania, również działającego w środowisku darmowego systemu operacyjnego Linux.

[6] Jest zorientowany na komunikację z otoczeniem, także w języku angielskim.

[7] Wykazuje się dbałością o powierzony sprzęt

[8] Szanuje własność intelektualną w tym prawa autorskie do programów, poprzez używanie darmowego oprogramowania.

[9] Podchodzi twórczo do problemów.

[10] Opisuje systemy poznawcze w kategoriach modeli obliczeniowych w języku Prolog

[11] Wylicza i opisuje wypracowane w sztucznej inteligencji metody umożliwiające modelowanie struktur i procesów psychologicznych

[12] Potrafi stworzyć elementarny model obliczeniowy procesu poznawczego lub jego aspektu z wykorzystaniem języka Prolog

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góźdź
Prowadzący grup: Marek Góźdź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)