Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczne aspekty poznania i wiedzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.26
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczne aspekty poznania i wiedzy
Jednostka: Zakład Ontologii i Teorii Poznania
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka V sem. (stare)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W01 egzamin pisemny, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_W04 egzamin pisemny, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_W13, K_W14 egzamin pisemny, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_U16 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_U03, K_U11, K_U13 egzamin pisemny, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_U15 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_K04, K_K07 egzamin pisemny, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_K05 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_K01 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

Pełny opis:

Przegląd koncepcji uwzględniających społeczne aspekty poznania i wiedzy z obszaru psychologii społecznej, socjologii, studiów nad nauką i technologią oraz nauk o poznaniu.

Efekty uczenia się:

Modułowe efekty kształcenia:

K_W01 Zna i rozumie pojęcie „etiologii wiedzy” oraz obejmowane tym pojęciem dyscypliny i stanowiska.

K_W04 Zna terminologię wyrażającą główne pojęcia omawianej problematyki i jej powiązanie z innymi filozoficznymi działami.

K_W13, K_W14 Zna kierunki rozwoju i metody stosowane w badaniach społecznych aspektów poznania i wiedzy i jej odniesienia do kognitywistyki

K_U16 Potrafi zaprezentować zdobytą wiedzę w pracy pisemnej lub dyskusji.

K_U03, K_U11, K_U13 Potrafi rozpoznać specyfikę sposobu ujmowania poznania i wiedzy w teorii społecznej.

K_U15 Potrafi samodzielnie formułować argumenty za i przeciw wobec prezentowanych na zajęciach stanowisk.

K_K04, K_K07 Rozumie społeczne znaczenie rozwoju wiedzy w dzisiejszym świecie.

K_K05 Jest krytyczny, nie przyjmuje bezrefleksyjnie poglądów, stanowisk w kwestii społecznych uwarunkowań poznania i wiedzy.

K_K01 Dąży do samodzielnego pogłębiania wiedzy w odniesieniu do omawianej problematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kołtun
Prowadzący grup: Aleksandra Kołtun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)