Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie informacji
Jednostka: Zakład Ontologii i Teorii Poznania
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka III sem. (stare)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma wstępnych wymagań

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 45

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 15


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1) egzamin pisemny;

2) obecność na zajęciach;

3) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);


Pełny opis:

Wykład jest wprowadzeniem w rozległą, interdyscyplinarną problematykę dotyczącą szeroko rozumianej informacji. Pojęcie informacji zostanie zanalizowane w języku potocznym oraz w językach nauk szczegółowych. Ukazane zostanie funkcjonowanie kategorii informacji w fizyce (termodynamice), informatyce, naukach o informacji, teorii złożoności i algorytmicznej obliczalności, psychologii, ekonomii oraz socjologii. Zaprezentowana zostanie tzw. matematyczna teoria łączności Shannona i Weavera oraz jej znaczenie dla nauki. Omówione będą procesy transmisji, kodowania, magazynowania i przetwarzania informacji, także metody i narzędzia obliczania ilości oraz wartości informacji. Zestawione i porównane będą ludzkie i maszynowe procesy oraz mechanizmy informacyjne Na tym tle omówione zostaną antropologiczne problemy sztucznej inteligencji oraz robotyki. W oparciu o neurofizjologiczne i psychologiczne mechanizmy przetwarzania informacji w mózgu i ciele człowieka ukazane zostanie przekształcanie się sygnałów niosących określoną informację w wiedzę. Z tej perspektywy omówione będzie zawartość informacyjna tworów kultury – mowy, pisma, druku, literatury, teorii naukowych, dzieł sztuki, zwłaszcza tych, które podlegają cyfrowemu kodowaniu, tzw. dygitalizacji. Ukazane będą cywilizacyjne i etyczne dylematy automatycznego przetwarzania i komunikowania informacji, a także stan technologii informatycznych i kierunki rozwoju cywilizacji cyfrowej.

Tematyka wykładów zostanie rozbudowana na konwersatoriach, w trakcie których studenci pogłębią wybrane problemy poprzez lekturę wskazanych tekstów i dyskusję. Materiały do konwersatoriów w postaci wybranych tekstów - obowiązkowych oraz uzupełniających - będą udostępniane drogą elektroniczną. Podstawą zaliczenia konwersatoriów jest ocena z zajęć oraz test, całość przedmiotu oceniona zostanie w formie egzaminu ustnego.

Literatura:

1. U. Eco, Nieobecna struktura, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.

2. L. Floridi, Information. A Very Short Introduction, Oxford University Press 2010.

3. M. Hetmański, Czy możliwa jest ogólna teoria informacji, Zagadnienia Naukoznawstwa 3-4 (185-186), s. 395-429.

4. M. Hetmański, Umysł a informacja [w:] Przewodnik po filozofii umysłu, R. Poczobut (red.), WAM, Kraków 2012, s. 537-577.

5. M. Lubański, Informacja – system [w] M. Heller, L. Lubański, Sz. Ślaga (red.) ,Zagadnieniafilozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa, s. 68-109.

6. J. Mikułowski, Pomorski, Informacja i komunikacja, Ossolineum, Wrocław 1988.

7. N. Wiener, Cybernetyka i społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.

Efekty uczenia się:

Student zna historię badań nad informacją w poszczególnych dziedzinach naukowych.

[K_W01, K_W02, K_W03]

Zna matematyczno-fizyczną terminologię opisującą informację.

[K_W04, K_W05]

Jest w stanie rozróżnić w teorii informacji jej ujęcie ilościowe od jakościowego.

[K_W05]

Potrafi wyróżnić teorioinformacyjne zagadnienia w różnych dziedzinach nauki.

[K_W05]

Zna kierunki rozwoju badań nad informacją i metody tych badań.

[K_W14]

Potrafi wyszukiwać i nazywać problemy dotyczące informacji oraz oceniać ich epistemologiczne znaczenie.

[K_U03]

Umie posługiwać się terminologią teorioinformacyjną do opisu zagadnień dzisiejszej nauki, kultury i cywilizacji.

[K_U01]

Umie ująć procesy informacyjne za pomocą różnych metod badawczych.

[K_U13]

Potrafi analizować teksty naukowe i filozoficzne, interpretując w nich zjawiska informacyjne.

[K_U14]

Umie formułować i uzasadniać własne stanowisko wobec dylematów cywilizacji informatycznej.

[K_U15]

Pogłębia swoją wiedzę o informacji, poznaniu i wiedzy w nauce i kulturze.

[K_K01]

Wykazuje analityczne podejście do problemów cywilizacji informatycznej.

[K_K02]

Zachowuje krytycyzm wobec zjawisk masowej kultury i cyfrowej cywilizacji.

[K_K03]

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Hetmański
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Marcin Rządeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)