Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia kognitywistyki ( ang )

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.37
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia kognitywistyki ( ang )
Jednostka: Zakład Logiki i Kognitywistyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka VI sem. (stare)
Strona przedmiotu: http://konderak.eu/mcs15.html
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

znajomość angielskiego i zaliczona metodologia nauk

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

10,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

30 + 15 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (WY+LAB)

30,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

20,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

15,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

opis przy wykładzie i laboratorium

Pełny opis:

W ramach różnych dziedzin kognitywistycznych jak: psychologia poznawcza, neuronauka, lingwistyka proponuje się różnego rodzaju teorie, które mogą być zrealizowane w postaci modeli, zwłaszcza komputerowych/obliczeniowych. Modelowanie kognitywne jest zatem metodologią jednoczącą dziedzinę kognitywistyki. Proponowane zajęcia mają być wprowadzeniem do problematyki modelowania ludzkiego poznania.

Współcześnie szczególnie istotny nurt badań kognitywistycznych stanowi modelowanie w oparciu o architektury poznawcze – teorie określające organizację systemu (umysłu) leżącego u podstaw naszych zdolności poznawczych oraz określające mechanizmy stanowiące podstawę określonych umiejętności podmiotu (język, percepcja, rozumowanie etc.). Omówione zatem zostaną zaawansowane architektury (jak Soar, ACT-R, SNePS)umożliwiające tworzenie takich modeli.

Literatura:

Por. opis wykładu i laboratorium

Efekty uczenia się:

01 Charakteryzuje pojęcie modelu, w szczególności modelu kognitywnego i obliczeniowego

02 Wskazuje na specyfikę metodologii kognitywistyki wynikającą z interdyscyplinarności

03 Opisuje strukturę modelu poznawczego

04 Wymienia kryteria oceny modeli poznawczych – w świetle danych pochodzących z różnych dziedzin kognitywistyki

05 Opisuje wybrane architektury poznawcze

06 Potrafi zanalizować problem poznawczy w kategoriach wybranego modelu poznawczego/architektury poznawczej

07 Tworzy proste modele z wykorzystaniem wybranej architektury poznawczej

08 Stosuje w swoich modelach różne formy reprezentacji wiedzy

09 Wykorzystuje w konstruowaniu modeli dane pochodzące z badań empirycznych w zakresie zwłaszcza psychologii i neuronauki

10 Podchodzi twórczo do danych pochodzących z dziedzin kognitywistycznych próbując je ująć w postaci modelu poznawczego

11 Samodzielnie poszukuje informacji, które można wykorzystać w tworzeniu modeli

12 Respektuje prawa autorskie związane z wykorzystywaniem informacji dot. badań oraz z oprogramowaniem

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Borkowski
Prowadzący grup: Paweł Borkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)